AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน จำแนกรายโรงเรียน


พิมพ์บัตรประจำตัว การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่แข่ง
1
ภาษาไทย
18
2
คณิตศาสตร์
19
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20
5
สุขศึกษา และพลศึกษา
8
6
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
7
ศิลปะ-ดนตรี
45
8
ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
9
ภาษาต่างประเทศ
17
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
11
คอมพิวเตอร์
12
12
หุ่นยนต์
8
13
การงานอาชีพ
18
14
ปฐมวัย
8
15
เรียนรวม - ภาษาไทย
13
16
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
17
เรียนรวม - การงานอาชีพ
7
18
เรียนรวม - ศิลปะ
15
19
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
20
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
7