AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

พิมพ์เอกสารการแข่งขัน


เอกสารการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่แข่ง
พิมพ์เอกสาร
1
ภาษาไทย
18
พิมพ์
2
คณิตศาสตร์
19
พิมพ์
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
พิมพ์
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20
พิมพ์
5
สุขศึกษา และพลศึกษา
8
พิมพ์
6
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
พิมพ์
7
ศิลปะ-ดนตรี
45
พิมพ์
8
ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
พิมพ์
9
ภาษาต่างประเทศ
17
พิมพ์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
พิมพ์
11
คอมพิวเตอร์
12
พิมพ์
12
หุ่นยนต์
8
พิมพ์
13
การงานอาชีพ
18
พิมพ์
14
ปฐมวัย
8
พิมพ์
15
เรียนรวม - ภาษาไทย
13
พิมพ์
16
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
พิมพ์
17
เรียนรวม - การงานอาชีพ
7
พิมพ์
18
เรียนรวม - ศิลปะ
15
พิมพ์
19
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
พิมพ์
20
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
7
พิมพ์