AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

001 - ภาษาไทย
030 - การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
031 - การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
032 - การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
036 - การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
037 - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
038 - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
046 - การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
047 - การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
759 - การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.1-3
760 - การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.4-6
761 - การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.1-3
764 - การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
787 - การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
788 - การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
823 - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
837 - การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3
838 - การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6
839 - การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3
002 - คณิตศาสตร์
122 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
123 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
124 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
129 - การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
130 - การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
132 - การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
133 - การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
134 - การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
772 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
773 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
774 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
775 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
789 - การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
790 - การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
791 - การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
792 - การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
820 - การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
821 - การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
822 - การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
003 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
085 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
086 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
090 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
091 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
093 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
094 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
095 - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
096 - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
099 - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
100 - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
181 - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
184 - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
190 - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
766 - การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
770 - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
004 - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
014 - การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
141 - การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
142 - การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
143 - การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
144 - การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
145 - การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
146 - การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
147 - การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
149 - การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
152 - การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
154 - การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
155 - การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
156 - การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
164 - การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
165 - การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
166 - การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
169 - การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3
768 - การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3
850 - โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4-6
851 - โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1-3
852 - โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ม.4-6 ไม่มีการแข่งขัน
005 - สุขศึกษา และพลศึกษา
738 - การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
739 - การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
740 -  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
741 -  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
816 - การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
817 - การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
818 -  การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
819 -  การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
006 - ศิลปะ-ทัศนศิลป์
268 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
269 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
271 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
300 -  การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
307 -  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
308 -  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
309 -  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
310 -  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
311 -  การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
312 -  การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
313 -  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
721 -  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
832 -  การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
833 -  การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
834 -  การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
007 - ศิลปะ-ดนตรี
314 - การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
315 - การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
316 - การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
317 - การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
323 -  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
324 - การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
325 -  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
326 - การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
327 -  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
328 - การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
329 -  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
330 - การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
331 -  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
332 - การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
333 -  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
334 - การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
335 -  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
336 - การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
337 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
338 - การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
339 -  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6
341 -  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6
343 - การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
345 - การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
347 - การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 348 -  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
352 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
353 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
369 -  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
370 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
371 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
372 -  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
373 -  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
374 -  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
375 - การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
601 - การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
602 -  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
603 -  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
604 -  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
605 -  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
643 -  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
731 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
732 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
736 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
737 -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
753 -  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
781 - การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 782 - การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
783 - การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 784 -  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
793 - การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
008 - ศิลปะ-นาฏศิลป์
376 -  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
377 -  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
378 -  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
379 - การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
395 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
396 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
398 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
399 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
400 -  การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
404 -  การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
009 - ภาษาต่างประเทศ
795 -  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
796 -  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
800 -  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
801 -  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
813 -  การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6
814 - การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3
835 -  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
836 -  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
840 - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3
841 - ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3
842 - ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.4-6
843 - ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.1-3
844 - พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.4-6
845 - พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ม.1-3
846 - โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ป.4-6
847 - โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ม.1-3
859 - การแข่งขันพูดเพื่อาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
010 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
010 -  การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
051 -  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
062 -  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
070 -  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
071 - การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
102 -  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
103 -  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
708 -  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
709 -  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
776 -  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
827 -  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
828 -  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
829 -  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
830 - การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6
831 - การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
011 - คอมพิวเตอร์
002 -  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
005 -  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
011 -  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
016 -  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
017 -  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
020 -  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
021 -  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
024 -  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
025 -  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
028 -  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
029 -  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
044 -  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
848 - ประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ชั้น ม.1-3
849 - ประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ชั้น ม.4-6 ไม่มีการแข่งขัน
012 - หุ่นยนต์
243 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
247 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
250 - การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
251 - การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
755 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
756 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
757 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
758 -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
013 - การงานอาชีพ
001 -  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
003 -  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
004 -  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
006 -  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
012 -  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
013 -  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
018 -  การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
019 -  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
022 -  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
023 -  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
026 -  การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
027 -  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
034 -  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
048 -  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
050 -  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
067 -  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
068 - การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
734 -  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
014 - ปฐมวัย
702 -  การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
703 -  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
853 - บล็อกสร้างสรรค์
854 - วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
855 - เกมการศึกษา
856 - โยนรับ ส่งบอล(ชาย หญิง)
857 - เล่านิทานประกอบท่าทาง
858 - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องดิน
015 - เรียนรวม - ภาษาไทย
074 - การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 075 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
079 - การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
080 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
081 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
084 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
097 - การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
098 -  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
101 -  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
104 -  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
105 -  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
108 -  การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
109 -  การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
704 - การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
705 - การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 748 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
749 -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
016 - เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 - การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 128 -  การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
135 -  การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
017 - เรียนรวม - การงานอาชีพ
160 - การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 162 -  การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
167 - การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 171 -  การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
175 - การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 177 -  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
182 - การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 185 -  การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
195 - การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 197 -  การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
226 -  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
231 -  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
018 - เรียนรวม - ศิลปะ
233 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
234 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
236 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
237 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
239 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
240 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
241 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
242 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
248 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
249 -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
274 - การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
275 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
276 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
277 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
280 -  การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 281 - การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
282 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 283 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
284 -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
285 - การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
287 -  การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
019 - เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 -  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 209 - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
213 -  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
750 - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
751 - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 752 -  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
020 - ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
650 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
651 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
652 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
653 - การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
654 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
655 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
656 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
657 -  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
658 -  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 659 - การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน