AdminLTELogo

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่


รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนระดับเขตพื้นที่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแซรสะโบว ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กหญิงภิญญามาศ   เที่ยงธรรม
1.นางสาวชุลีวรรณ  สิงหชาติ
2
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไฮ พิมาย 1.เด็กหญิงภัณฑิรา   จันทอง
1.นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
3
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.นางสาวจิณณ์วิภา  มาทอง
1.นางไพจิตต์  ชิณวงศ์
4
ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
82
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านอาวอย โสน ห้วยใต้ 1.เด็กชายมนชัย   เกตุสุพงษ์
1.นางสาวน้ำฝน   ดวงอินทร์
5
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.2
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตราด ไพรบึง 1.เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ทิพย์
1.นางประภากร  สุภาพ
6
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเค็ง จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงสุภรดา  สิปปันนี
1.นางพิชาภัค  บุดดี
7
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านผือพอก ไพรบึง 1.เด็กหญิงหทัยชนก   ดับโศรก
2.เด็กหญิงณิชาพร   ศรแก้ว
1.นางสาวพันธ์ลิตา   สีเทียวไทย
2.นางสาวพนิดา  สีลาชัย
8
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเค็ง จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรเสมียน
2.เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ศิริ
1.นางพิชาภัค  บุดดี
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสราวลี  สะดวก
9
ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.1-3
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านดองดึง ดินแดง โนนปูน 1.เด็กหญิงณัฐชนันท์  พันมะลี
1.นางสาวสุภาภรณ์  แก้วอาสา
10
ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.4-6
96.6
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกใหญ่ ห้วยติ๊กชู 1.เด็กหญิงพิชญดา  สุภาพ
1.นางสาวศิริรัตน์  วันประจิต
11
ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.1-3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเกาะกระโพธิ์ กู่ดู่ 1.เด็กหญิงนัฐพร  นรดี
1.นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
12
ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงอรชุดา   ดวงมณี
1.นางกัญญา   ศรีดาพันธ์
13
ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
98.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กชายศุภวิชญ์  บุญขาว
2.เด็กชายชาคริต  พลายละหาร
1.นางสาวนุชนาถ  คำหล้า
2.นางสาววรรณา  มนทอง
14
ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
95.74
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันจาน โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงอาทิติยา   สารชาติ
2.เด็กหญิงขนิลทิพย์  งามพรม
1.นางสาวอรุโณชา  ปัญชาติ
2.นางรัชนี  แก่นสิงห์
15
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
91
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสมอ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือมาศ
1.นางศิวพร  อาวะรุณ
16
ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านพอก กู่ดู่ 1.เด็กหญิงปรียา   ม่วงอ่อน
1.นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
17
ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6
93.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสวาย-สนวน ไพรบึง 1.เด็กชายทวีชัย  นาครินทร์
1.นางสาวถนอมจิต  ย่องเซ่ง
18
ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3
94.25
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ขุขันธ์วิทยา เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายวิทยา  บุระ
1.นายโสภณ  บุญช่วย
19
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเหล็ก พิมาย 1.เด็กหญิงนิชาภา  ชนานุวัฒน์
1.นายพิทยา  ทรงงาม
20
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงปัณณพร    กันทอง
1.นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
21
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) โสน ห้วยใต้ 1.นายศุภกร  ใชยศรีษะ
1.นางสาวประไพ  สายทอง
22
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแซรสะโบว ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กชายพิพัฒน์  โกศล
2.เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วชนะ
1.นายธีระวัฒน์  สุดสังห์
2.นางดัชนี  สุดสังห์
23
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกตาล โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายเจ้าเมฆา  ถาวร
2.เด็กชายทรงพล  บุตรพรม
1.นางสาวสุนาวี  รัตนพันธ์
2.นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
24
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านคล้อโคกกว้าง กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายณัฐวีร์  ฉัตรเที่ยง
1.นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
25
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กชายเจริญชนะ   จันคณา
1.นางสาววิชุดา   แก้วกัณหา
26
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงณิชาภา    ศรีสัจจา
1.นางสาววิชุดา   แก้วกัณหา
27
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา
2.เด็กหญิงนภัสสร  สะใบ
3.เด็กหญิงภัทราวดี  นัดทะ
1.นายอิสรานุวัฒน์  พรหมมา
2.นางประภา  ดอกดวน
28
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายวรเทพ   แป้นจันทร์
2.เด็กชายธรรมรัตน์  วงศ์วรรณ
3.นายธีรภัทร  ผลพัฒนา
1.นางธนัญญา   ไพฑูรย์
2.นางสาวธีรดา  บุญสงค์
29
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันตรวจ ดินแดง โนนปูน 1.เด็กหญิงปภัสรา  ไชยแก้ว
2.เด็กหญิงสุภัทรามณี  ปิติ
3.เด็กหญิงพิชญธิดา  เฮืองฮุง
1.นางสาววิภาพร  พรมศรี
2.นางสาวประภาภรณ์  กำแพง
30
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านภูมิศาลา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงขวัญจิรา  หนหวน
2.เด็กหญิงพลอยปภัส  ใจดี
3.เด็กหญิงภัทรภา  บิดา
1.นางขวัญฤทัย  สายสา
31
คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านศาลา(ภส) โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายสงกรานต์   แก้วจอหอ
2.เด็กหญิงวรนุช   ธรรมพร
1.นายพิพัฒน์    ดวงใจ
2.นางแกวลินณี   ชาลีพันธ์
32
คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 โสน ห้วยใต้ 1.นางสาวนำพาพร  อุทุม
2.เด็กหญิงศรีนวล  อ่อนคำ
1.นายทอน  วิลา
2.นางพรรณีย์  ธรรมพรพิทวัส
33
คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเหล็ก พิมาย 1.เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญรอด
1.นางกุสุมา  ทองภา
34
คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกะกำ ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงกุลรัตน์  สัทธา
1.นางสาวรัชดา  จันทสนธ์
35
คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
99
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงรัชนีกร  ดีเลิศ
1.นายทิวากร  คำศรี
36
คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายบรรณพร   พลคำ
1.นางรจนา   พลคำ
37
คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายกฤษฎา  บุญรักษา
1.นายทิวากร  คำศรี
38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
92.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จันคณา
2.เด็กหญิงพิชญาภา    สุกสวย
3.เด็กชายสิริภูมิ   โพธิสาร
1.นางสาวพรรณวิภา   ปรีชาเสถียร
2.นางสาวสายรุ่ง   พงษ์วัน
39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงลลิตภัทร  อัคคโชตินนท์
2.เด็กหญิงพัชรี  ดวดกระโทก
3.เด็กหญิงรัชต์ชวพร  เพิ่มพูนพัฒนกุล
1.นางสาวกนกวรรณ  แก่นเกษ
2.นายบรรพจน์  ในทอง
40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านห้วยตามอญ ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สุโพธิ์
2.เด็กหญิงปรรณภัทร   ลักขษร
3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปุยทอง
1.นางจีรนันท์   จินดาวงศ์
2.นางนิตยา   ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
41
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
90.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านห้วยตามอญ ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กหญิงพัชราพร  แสงใส
2.เด็กหญิงภูตะวัน  จันทร์งาม
3.เด็กหญิงอพัชชา  จงหาญ
1.นางจีรนันท์  จินดาวงศ์
2.นางสิริมา  ไชยโชติ
42
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันทรารมย์ กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงณัฐกานต์   ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิงณัจฉริยา   โพธิ์ศรี
3.เด็กหญิงรินรดี  ธรรมศาสตร์
1.นางสาวพิศมัย   นามวิชัย
2.นางอุไรวรรณ   ไชยสนาม
43
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงไปรยา  ทองย้อย
2.เด็กหญิงอริสา  ใจศรี
3.เด็กหญิงณัฐพลิณี  ศรีสุวรรณ
1.นายชัยวัฒน์  ประโลม
2.นางสาวจุไรรัตน์  ดีมาก
44
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสนาย พิมาย 1.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สีสัน
2.เด็กหญิงปียสวัสดิ์  สีสัน
3.เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีสัน
1.นางศิรินทิพย์  โสภากุล
2.นางสาวอรทัย  จันเรือง
45
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแซรสะโบว ภูสิงห์ชายขอบ 1.นางสาวนันน์ลินี  โกมาระเดช
2.เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองคำ
3.เด็กหญิงอนันตยา  บุญร่วม
1.นางสาวศิริพร  บุญเกิ่ง
2.นายฤทธิชัย  เพชรแก้ว
46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
92.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์ 1.เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกษี
2.เด็กชายศุภกรณ์  พิจารณ์
1.นายจำนงค์  จันเปรียง
2.นางสาวนิภาภรณ์  โพธิ์ทอน
47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาเปียง หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แรตขาว
2.เด็กหญิงบุษยมาศ   มูลเพ็ญ
1.นางสาวสุธารัตน์  จันทร
2.นางสาวสุจิตรา  เพ็งพันธ์
48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือคัน ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงธัญชนก  แรงจบ
2.เด็กชายคุณากร  ภาษุ
1.นางจุฬาพร  ทองสุข
2.นางจันทิมา  สนิท
49
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ห้วยติ๊กชู 1.เด็กชายปิยะณัฐ  พลแก้ว
2.เด็กชายธีรภัทร  ตะเคียนราม
1.นายศราวุธ  น้อยผา
2.นายเสฎฐวุฒิ  ไชยสิงห์
50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแทรง ใจดี ห้วยสำราญ 1.เด็กชายไททัศน์  ระหาร
2.เด็กชายสามารถ  ศรีมุม
1.นายวัขระพงศ์  พูลสวัสดิ์
2.นายนุกูล  เตียนสิงห์
51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงนรีรัตน์  พลแก้ว
2.เด็กหญิงฑิติยา  สิงห์ศก
1.นางสาวสุชาดา  จามชาติ
2.นางสาวสุทธิ์ธาศิณี  ไตรพรม
52
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านดู่ กู่ดู่ 1.เด็กชายอดิเทพ  เผยศิริ
2.เด็กชายศุภชัย  เขตนิมิตร
1.นางสาวจิราพร  กิตวัน
2.นางสาวสินีนาฏ  อนุไพร
53
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
กระต่ายด่อนวิทยา สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กหญิงจามิกรณ์  จันทร์ทิพย์
2.เด็กหญิงณัฐธิดา  สีแสงฤทธิ์
3.เด็กหญิงณัฐชา  ขุนภักนา
4.เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จันทร์ทิพย์
5.เด็กหญิงชนัญชิดา  สุกไส
1.นายคมกริช  บุญพรม
2.นางสาวณัฐกฤตา  จันทร์บุญ
54
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.6
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเสลาสุขเกษม โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงวิภาวดี  วันนา
2.เด็กชายธนพัฒน์  มีศรี
3.เด็กหญิงนุศรา  การเกษ
4.เด็กหญิงภัคจิรา  สุดทา
5.เด็กหญิงดวงดาว  โพธิ์ชัย
1.นางยุพาพร  สระแก้ว
2.นางสาวรัตนา  แก่นเมือง
55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
วัดเขียน เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงภูริชชญา   คนหลัก
2.เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โพธิมงคล
3.เด็กหญิงพสกร   จันทร์ถา
4.เด็กหญิงฟ้าใส   เทพบุรี
5.เด็กหญิงชิดชนก   พิมพ์แต้ม
1.นางจุฑามาศ   เปนาละวัด
2.นางจิตรา   จันดำ
56
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
96.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กหญิงชไมพร  วงศ์ษานุ
2.เด็กหญิงพัฒน์ธนะพร  จันบัว
3.เด็กหญิงวรัญญา  มาลัย
4.เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ไตรศร
5.เด็กหญิงภัทรธิดา   มูลจิตร
1.นางสาวฐศินากานต์  แพงมา
2.นางสาวรุ่งฤดี  พิมพร
57
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเคาะสนวนสามัคคี สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงนิรชา  มุ่งสระกลาง
2.เด็กหญิงอัจราภรณ์  บุญบำเรอ
3.เด็กหญิงป่านเพชร  ไตรยสุทธิ์
4.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุดดี
5.เด็กชายศตคุณ  เสนารัก
1.นางสาวกุลธิดา  เมฆลี
2.นางสาวโชติกา  ผิวเรือง
58
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขอนแต้ หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กชายศตกร  จอมคำสิงห์
2.เด็กหญิงปนัดดา  นาห่อม
3.เด็กหญิงสุรัชญา  แสนสุริย์
4.เด็กหญิงพิมพ์พิดา  เหมเปา
5.เด็กหญิงศศิกาญ  ระยับศรี
1.นางสาวณัฐนรี  ปาวะรี
2.นายรัชพล  พวงจันทร์
59
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงนฤมล   สายสุข
2.เด็กหญิงจิตรานุช  กุลวุฒิ
3.เด็กหญิงสุภานันท์  พันธ์เป็น
4.เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองอินทร์
5.เด็กชายวัชรินทร์  สอนง่าย
1.นางสาวธมลวรรณ   ทองศรี
2.นายพิริยะ  หัดประโคน
60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสมอ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายณัฐกิตติ์   พงษ์สุวรรณ
2.เด็กชายวายุภักดิ์  ทอกระโชค
3.เด็กชาย๊ัณัฐภาส  กันสูง
4.เด็กชายเนติกร  โสดาจันทร์
5.เด็กชายวิชิตชัย  สีสัน
1.นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุข
2.นางนันทนิตย์  นามบุตร
61
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงณัฐธยาน์   น้ำหวาน
2.เด็กชายสิทธิศักดิ์   วงษ์พิทักษ์
3.เด็กหญิงวิภาพร   ทองลอย
4.นายทวีรัตน์   นันทะสิงห์
5.เด็กชายวิริยะ   สมคณะ
6.เด็กชายสิทธินนท์   สุขกาย
7.เด็กหญิงนันทญา  ปิ่นอาสา
8.เด็กหญิงภาวินี   ชมบุญ
9.เด็กหญิงณิชนิชา   สุภาพงษ์
10.เด็กชายภูริชกานต์  ทองลอย
11.เด็กชายชัยมงคล   ไชยหงษ์
12.เด็กหญิงจีรนันท์   รับรอง
13.เด็กชายอนุวัติ  พิมาไทย
14.นางสาวจีรนันทร์  แสงสุข
15.เด็กหญิงอรพิชญ  ทองอินทร์
1.นางสาวนันทพร  เทาศิริ
2.นายจิรเดช  โยธี
3.นางสาวฐิติมา  พุ่มเพ็ชร
4.นางสาววรรณวณัช  ระพีธัญกรณ์
62
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
84
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงพัชรมัย   บุญจูง
2.เด็กหญิงจันทกานต์   ระวัง
3.เด็กหญิงวรดา   สงแก้ว
4.เด็กหญิงศิราพร   มูลวารี
5.เด็กชายวชิรวิทย์   เรือนรส
6.เด็กชายวันชัย  จันปุญ
7.นายพุฒิพงษ์  เรียมทอง
8.นางสาวสุพรทิพย์  บึงมาลา
9.เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์พิทักษ์
10.เด็กหญิงชลนิภา  ทองมี
11.เด็กชายฉันท์ทัต  จรเด็จ
12.เด็กชายวรัญชิต  สุขกาย
13.เด็กชายภูริภัทร  อาจนรา
14.เด็กหญิงยลศิริ  มีศิริ
15.นายเอกรินทร์  มิศิริ
1.นายนพณัฐ  พงษ์วัน
2.นางสาวนันทพร  เทาศิริ
3.นางสาวกรรณิการ์  แก่นเกษ
4.นางสาวกรรณิการ์  หาญพิทักษ์
63
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเรียม เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาพ
1.นางสาวสุนิษา  พันธเสน
64
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.9
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเรียม เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายธนภัทร  แก้วมณี
1.นางสาวสุนิษา  พันธเสน
65
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์ 1.เด็กหญิงวิมลรัตน์   ธุนันทา
1.นางสาวศิริวรรณ  บุญลี
66
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ขุขันธ์วิทยา เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายสิทธิโชค   โคตะมา
2.เด็กหญิงธัญญาภรณ์   กะมุตะเสน
1.นางสาวสุธิศา   เมธาฐานวุฒิ
2.นางสายสมร   คำศรี
67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนราม โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายพงศกร   มะลิวัลย์
2.เด็กหญิงณัฐฑิตา   บุตะเคียน
1.นางสาวศุภากร   อ่อนลา
2.นางสาวจุฬาภรณ์  แพ่งพนม
68
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกะกำ ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.นางสาวประภัสสร  วันเพ็ง
2.นายจิราพัฒน์  สารทอง
1.นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
2.นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
69
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือคัน ปรือใหญ่ 1.นางสาวกนกรัตน์   คำภา
2.เด็กหญิงปภัสสร  ปู่ภะภาค
3.เด็กหญิงอริยา  วงศ์ขันธ์
4.เด็กหญิงเนติยา  เวศนานนท์
5.เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์ขันธ์
6.เด็กหญิงณัฐณิชา  สมคณะ
1.นางสุภาพรรณ  แพงอก
2.นายกิตติศักดิ์  ซื่อสัตย์
3.นางสาวสุภานี  กงศรี
70
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3
97.25
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสุข
2.เด็กหญิงวรินยุภา  พิญญาณ
3.เด็กหญิงภัทรศยา  ลานตวน
4.เด็กหญิงพิชชานันท์  ในทอง
5.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำพินิจ
6.เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วงษ์ขันธ์
1.นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน
2.นางสุภาดา  พงษ์วัน
3.นางภาวนา  พันธ์นา
71
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4-6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโพธิ์สามัคคี พิมาย 1.เด็กหญิงจิราพัชร  การะเกษ
2.เด็กหญิงเกสรา   สุขเมือง
3.เด็กหญิงณัฐชา  สุภาทิพย์
4.เด็กหญิงฉันทิสา  เจริญจิตร
5.เด็กหญิงอภิญญา  สันทา
1.นายสมเด็จ  ทองก่ำ
2.นางสาวพิมล  สมาน
72
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1-3
86.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงกิตยาภรณ์  นึกดี
2.เด็กหญิงชัชฎาวรรณ  งามสม
3.เด็กหญิงสุวิชญา  อาจภักดี
4.เด็กหญิงธนพร  ย่อทอง
5.เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา   เพชรแก้ว
1.นางพรพิมาล  แก้วธรรม
2.นางสาวผ่องศรี  จันทร์สุข
73
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญร่วม
2.เด็กหญิงเบญจา  บุญร่วม
3.เด็กหญิงสุวิภา  จันโท
4.เด็กหญิงวรัชญา  กลำเงิน
5.เด็กหญิงกิตติวรรณ  ไพรบึง
6.เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสูงนิธิศักดิ์
7.เด็กหญิงวริยา  ยาวิโล
8.เด็กหญิงกรรณิกา  บุญร่วม
9.เด็กหญิงฉันท์ชนก  วรรณทะวงษ์
10.เด็กหญิงสิริยากร  พรหมสกุล
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นางสาวสุมาลี  บุญร่วม
3.นางสาวเฟื่องฟ้า  เข็ญคำ
74
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงนันทิชา  ยมหา
2.เด็กหญิงวรรณิดา  มะลิซ้อน
3.เด็กหญิงภัทรปภา  เทาศิริ
4.เด็กหญิงสุชัญญา  วงษ์ขันธ์
5.เด็กหญิงศิริญาพร  รสหอม
6.เด็กหญิงพรนภา  ไกรสวรรค์
7.เด็กหญิงฐิติกานต์  รสหอม
8.เด็กหญิงธนาภรณ์  สิทธิศร
9.เด็กหญิงชลธิชา  สุวัชรพาณิชย์
10.เด็กหญิงฐิติภัทร  พันธ์จันทร์
1.นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์
2.นายวราวุฒิ  ผิวอ่อน
3.นายวสันต์  รังไสย์
75
สุขศึกษา และพลศึกษา
 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านบัลลังก์ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายอนุชา  ประโลม
2.เด็กชายวัชรพล  สุระ
1.นายชุมพล  เสนาะ
2.นายธวพล  เสนาะ
76
สุขศึกษา และพลศึกษา
 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงจิรัญญา  ไพฑูรย์
2.เด็กชายยุทธพงศ์  ไชยภา
1.นางสาวทัศนีย์  สมศรี
77
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์   ทองมนต์
2.เด็กหญิงจอมขวัญ  พลภักดี
3.เด็กหญิงวรรณนิภา  วงษ์ขันธ์
4.เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วงษ์ขันธ์
5.เด็กหญิงปภาดา  ปรือปรัก
6.เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีดาชาติ
7.เด็กหญิงภัทธิญา  ปรือปรัก
8.เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราศรี
1.นายเลอพงศ์  เพิ่มมี
2.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
3.นายประวิทย์  อยู่ยืน
78
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
สวัสดีวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงภัทรภร  ศรีพูล
2.เด็กหญิงชลธิตา  ค่ำวงศ์
3.เด็กหญิงศุภัชญา  สีเหลือง
4.เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญยงค์
5.เด็กหญิงพิมพ์นภัส  บรรเทากูล
6.เด็กหญิงณิชากานต์  โพดพันธ์
7.เด็กหญิงธนภรณ์  สมบัน
1.นายดาวเรือง  อ่อนสุวรรณา
2.นางสาวสิรินยา  ใจมนต์
3.นางสาวโศริยา  มีฤทธิ์
79
สุขศึกษา และพลศึกษา
 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงกรรณิกา  บุญร่วม
2.เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรประเสริฐ
3.เด็กชายปาราเมศ  สมปัญญา
4.เด็กชายวรินทร  สุภาพ
5.เด็กชายสถาพร  แหวนเพ็ชร
6.เด็กหญิงสิริยากร  พรหมสกุล
7.เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิงสุวรรณี  ธรรมคุณ
9.เด็กหญิงอภิชญา  อำนวย
10.เด็กหญิงฉันท์ชนก  วรรณทะวงษ์
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
3.นายศิรวุฒิ  สุภาพ
80
สุขศึกษา และพลศึกษา
 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
92.2
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านป่าใต้ จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงอภิสรา   สาระวัน
2.เด็กชายอนุกรณ์   วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิงนริศรา   พูลสวัสดิ์
4.เด็กหญิงอารีรัตน์   ใจถวิล
5.เด็กหญิงปัทมาพร   บุญมา
6.เด็กหญิงณริสา   บุญมา
7.เด็กหญิงจิราภรณ์   ศรีบุญเรือง
8.เด็กชายกฤษฎา   กองแก้ว
9.เด็กหญิงอภิชญา   สมโภชน์
10.เด็กหญิงนันทิชา   ศรีทน
1.นายชาติชาย  พลคำ
2.นางสาวสุภัทรา  พิลาสันต์
3.นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน์
81
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านอาวอย โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงสุทธิดา   ฮุงหวล
1.นางสาวศศิธร   เสาร์แก้ว
82
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม ๑ หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายสุริยันต์  เทาศิริ
1.นางสาวเพ็ญนภา  หุยวัน
83
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงเมธาวี  สีตะวัน
1.นายปรีชา  เทียรคา
84
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงนัฐรัตน์  สุธรรมมา
1.นายปรีชา  เทียรคา
85
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองคูขาม หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงเปรมยุดา  แต้มงาม
2.เด็กหญิงนิติยา  บุตรวัง
1.นางสาวเรวดี  พิมวงษา
2.นางสาวอรทัย  ใยอิ้ม
86
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงนิชานันท์  บุญจูง
2.เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณวงษ์
1.นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2.นางนันทิยา  อินธิสุทธิ์
87
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงพรประภา  เคนมี
2.เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเลิศ
1.นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2.นางอรจิราส์  คมนาคม
88
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านป่าใต้ จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงกริ่งแก้ว   ขันทะวงษ์
1.นายอัศวพงศ์  สว่างภพ
89
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองระนาม หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงมณัฐชญา  สีปาน
2.เด็กหญิงชัชฎาพร  โสพัต
3.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงษ์สุระ
1.นางสาวศิรินภา  ช่วงชัย
2.นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพูล
90
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านติ้ว ไพรบึง 1.เด็กชายณวพัฒร์  จรเด็จ
2.เด็กหญิงรัตน์วรา  คำแน่น
3.เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์แก่น
1.นางถนอมพร  ขันนอก
2.นางสาวภคมน  เกษอินทร์
91
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
97.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านป่าใต้ จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงสุธิดา   อนุศิริ
2.เด็กหญิงปาระวี   บุญพามา
3.เด็กหญิงปวรวรรณ  สีนาราง
1.นายอัศวพงศ์   สว่างภพ
2.นายจุมพล  ป้องแก้ว
92
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กชายวิทวัส  แสนทวี
1.นางสาวกัญจนพร  จำนิล
93
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันโทรกประชาสรรค์ กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงนันทิชา  สมบรรดา
1.นางสาวสมถวิล  มันทราช
94
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กหญิงเตชิสา  ชมเมือง
1.นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
95
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาทเยอ ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์ 1.เด็กหญิงศรันยา  อ่อนลา
1.นางวราพร  บัวภา
96
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กชายศุภวิชญ์  บุญขาว
1.นางนภาพร  โคตมา
97
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายดนุพล  จำชาติ
1.นายเมธี  บัวทอง
98
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงพรพรรณ  ขำวิจิตร
1.นางวรรณภา  วงษ์ขันธ์
99
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายชนะชัย  ไชยสังข์
1.นายเมธี  บัวทอง
100
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงศุภลักษณ์  วงษ์ขันธ์
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
101
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงพัชญธิดา  สุวรรณ์
1.นายบัญชา  ใจโชติ
102
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงปฐมาวดี  มีทอง
1.นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
103
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกตาล โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กหญิงสุมลรัตน์  สำรวย
1.นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
104
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
87
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงธิบดิ์ภัณดา   โสรีย์
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
105
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกตาล โคกตาลตะเคียนราม 1.นายอานัส  เพริศพริ้ง
1.นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
106
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
84
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงณิชานันท์  เรือนรส
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
107
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
87
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายพีรวิชญ์  พิญญาณ
1.นายวิสุทธิ์  เบ้าสองสี
108
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์   ทองมนต์
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
109
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.นางสาวอนงวรรณ  สุพรรณ
1.นางสาวรังสิยา  ปรือปรัก
110
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเค็ง จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงศิวัณรัตน์  บุดดี
1.นางพิชาภัค  บุดดี
111
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กหญิงพัชรา  วงศ์สะเกษ
1.นายวิสุทธิ์  เบ้าสองสี
112
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กชายเอกภพ  สุดสังข์
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
113
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
81
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายอศรศักดิ์  แซ่เจียว
1.นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
114
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงญาณิศา  ดีใจ
1.นางภาวิณี  เทศธรรม
115
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กหญิงวรัญญา  มาลัย
1.นายวิสุทธิ์  เบ้าสองสี
116
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6
83
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงปฐมาวดี  มีทอง
2.เด็กหญิงวิชุดา  แสนสง่า
3.เด็กหญิงสุภาวัลค์  บุญขาว
4.เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีลาชัย
5.เด็กหญิงขวัญวรินย์  คืนภูเขียว
6.เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีนาค
7.เด็กชายศรัณย์  บุญขาว
8.เด็กชายธนากฤต์  บุญขาว
1.นางวรรณภา  วงษ์ขันธ์
2.นางนาดี  วรวิรัช
3.นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
117
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมะขาม ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์   ทองมนต์
2.เด็กหญิงธิบดิ์ภัณดา   โสรีย์
3.เด็กหญิงณิชานันท์  เรือนรส
4.เด็กชายเอกภพ  สุดสังข์
5.เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์มาศ
6.เด็กหญิงศุภลักษณ์  วงษ์ขันธ์
7.เด็กหญิงพรวลัย  บุญเชิญ
8.เด็กหญิงปทุมทิพย์   เรือนรส
9.เด็กหญิงเขมจิรา  คำภีระ
10.เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญกู่
11.เด็กชายอภิชัย  ขอขันกลาง
12.เด็กหญิงนรีรัตน์  ปรือปรัง
13.เด็กหญิงพรสุดา  สกุลสม
14.เด็กชายภาณพัช  ปรือปรัก
15.เด็กหญิงปิ่นสุดา  กุลวงค์
1.นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
2.นางสาวผกามาศ  ปรือปรัก
3.นางสาวชลันดา  จิตรโสม
4.นายเลอพงศ์  เพิ่มมี
118
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแขว โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างภพ
2.เด็กหญิงศศินันท์  บุญขาว
3.เด็กหญิงปฐมาวดี  มีทอง
4.เด็กหญิงพรพรรณ  ขำวิจิตร
5.เด็กชายศุภวิชญ์  บุญขาว
6.เด็กหญิงวิชุดา  แสนสง่า
7.เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีนาค
8.เด็กชายธนากฤต์  บุญขาว
9.เด็กชายศรัณย์  บุญขาว
10.เด็กหญิงสุภาวัลค์  บุญขาว
11.เด็กหญิงขวัญวรินย์  คืนภูเขียว
1.นางสาวนุชนาถ  คำหล้า
2.นางสาววรรณา  มนทอง
3.นางสาวสุทธิ์ธาศิณี  ไตรพรม
4.นางสาวภาณุมาศ  แพงตา
119
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาทกวางขาว หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กหญิงธัญพิชชา   ไชยระ
2.เด็กหญิงบุญญาพร  หอมจิตร
3.เด็กหญิงปรียาภรณ์  แห่หล้า
4.เด็กหญิงปัทมาพร  การะเกด
5.เด็กหญิงรุ่งวิภา  จินดามืด
6.เด็กหญิงภัทรศยา  คุ้มวันดี
7.เด็กหญิงสุชานันท์  พลคำ
8.เด็กหญิงสุดารัตน์  พิกุล
9.เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คะมี
10.เด็กหญิงพิชามญธุ์   ศรีแพน
11.เด็กหญิงธัญธกานต์   สมคณะ
12.เด็กหญิงมนสิชา  บุตรจันทร์
13.เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ธรรมพร
14.เด็กชายชนภัทร  ศรีสิงห์
15.เด็กหญิงเกศริน  ยศอัน
16.เด็กหญิงวิภาดา  คำศรี
17.เด็กหญิงจิราภา  สุพาที
18.เด็กชายปัญญาธร  อุจขจร
19.เด็กชายพิเชษฐพงษ์  จินดา
20.เด็กชายภาณุศิษฎ์  สุขศรี
1.นางวรลักษณ์  ดวงสิน
2.นางสาวมะลิตา  เรียมทอง
3.นางสาวกฤตยาณี   สายสินธุ์
4.นางสาวอรอนงค์  วงพินิจ
5.นางสาวละมัย  ศรีมาศ
6.นางสาวกชวรรณ  โปร่งจิตร
120
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านบัวบก ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กชายประติกร   คงทอง
1.นางสาวบุษราคัม   วงษ์ขันธ์
121
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายภัทรนนท์   จิตไชโย
1.นางสาวกัณห์ชรี  โครตสุข
122
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านศาลา(ปก) หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กชายพิทักษ์  อัครชาติ
1.นายวีระพล  มูลเหล็ก
123
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านระกา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงธันย์ชนก   มากเขียน
1.นางวิไลลักษณ์   เชื้อคล้ำ
124
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสวาย โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงสุคนธา   ราชรักษา
1.นางอรทัย   ดวงธนู
125
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านระกา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงอชิรญา   ใจดี
1.นางวิไลลักษณ์   เชื้อคล้ำ
126
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขี้นาค ตูม สวาย 1.เด็กชายธีรยุทธ  คุชิตา
1.นายทศพล  พรหมคุณ
127
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านระกา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงเกสรา   คำผง
1.นางสาวสุธารี  รชตธำมรงค์
128
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านภูมิศาลา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กชายศุภกฤต  กุลสิริวงศ์ชัย
2.เด็กชายธนวัชน์  คำผาย
3.เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยมูล
4.เด็กหญิงพิมนภา  คำเหลี่ยม
5.เด็กหญิงพิมญาดา  คำเหลี่ยม
6.เด็กหญิงรวิสรา  คำนึง
7.เด็กหญิงศิรดา  นาบำรุง
8.เด็กชายเอกวิทย์  ปกป้อง
9.เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรวงค์
10.เด็กหญิงกัญญาภัทร  ระหาร
11.เด็กชายภัทรวุธ  แก้วจันทร์
12.เด็กชายธนฤทธิ์  สำเภา
13.เด็กชายวราวุธ  เกษหอม
14.เด็กหญิงนิลมล  จันทะเฮือง
15.เด็กหญิงวรดา  พันธกัน
16.เด็กหญิงทัชชา  คำสาร
17.เด็กหญิงพัณณิตา  เข็มทอง
18.เด็กชายกันตพัฒน์  ติ๊บบุญศรี
19.เด็กชายธีรภัทร  สุระโคตร
20.เด็กชายภัทรนันท์  สุนสาย
21.เด็กหญิงกรรญารัตน์  จันทะเขต
22.เด็กหญิงขวัญจิรา  ตุมชาติ
23.เด็กหญิงฐืติมา  ปิ่นหอม
24.เด็กหญิงนันท์นวีณ์  นันตา
25.เด็กหญิงมธุรา  บุญพันธ์
26.เด็กหญิงศศิวิมล  โคนาบาล
27.เด็กชายชนะชล  ระหาร
28.เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีวิพัฒน์
29.เด็กหญิงพชรภรณ์  แก้วนิยม
30.เด็กชายภัทรกร  สุนสาย
31.เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสิงห์
32.เด็กหญิงกัญญานัท  บัวจันทร์
33.เด็กหญิงรินดา  โพธิ์ชัย
34.เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญจิต
35.เด็กหญิงกษิรา  สิงห์นันท์
36.เด็กหญิงอภิสรา  วรญาน
37.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชิรัมย์
38.เด็กชายธนวัชร์  กัญจะนา
39.เด็กชายจิรโชติ  พรมพิลา
1.นายอภินันท์  พร้อมจิตร
2.นางวราลักษณ์  ชูวังวัด
3.นายไพโรจน์  วิรุณพันธ์
4.นางสาวศิริรัตน์  ใจดี
5.นางกัลยา  บุตรดาห์
6.นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
7.นางยุภาวดี  แก่นจันทร์
8.นางไอลริณดา  วังวงษ์
129
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กชายก่อศักดิ์   บังเอิญ
2.เด็กชายโกสินทร์   เบ้าทอง
3.เด็กชายกฤตลักษณ์   ขุมทอง
4.เด็กชายธนกร   ยั่วยวนดี
5.เด็กชายทักดษ์นัย   ศรีบุญ
6.เด็กชายธนากร   พรมจักร
7.เด็กชายปิยพันธ์   วันทะวงษ์
8.เด็กชายภูศณพงษ์   ปรารถนา
9.เด็กหญิงมาริสา   คำแหลือ
10.เด็กหญิงปวีณา    สังเสวี
11.เด็กหญิงพรหมพร   สุขพร้อม
12.เด็กหญิงภาวิณี   พึ่งพา
13.เด็กชายนครชัย   แก้วน้อย
14.เด็กชายสันติสุข   สาระภาพ
15.เด็กชายอดิศร   กัลยาคู
16.เด็กหญิงนิภาพร   เข็มรัตน์
17.เด็กหญิงอรอุษา   คำเสียง
18.นางสาวสมหญิง   สุขพร้อม
19.เด็กชายวิศรุต    ศรีรักษา
20.นายธีรภัทร   แก้วปรัง
21.นายธนวัฒน์   พันทปิว
22.เด็กหญิงขวัญข้าว   บุญร่วม
23.นางสาวนภัสสร   คำเหลือ
24.เด็กหญิงพิมลพัชร   สังมะนะ
25.เด็กหญิงเฟื้องฟ้า   ไชย์เพ็ชร
26.เด็กหญิงมีนา   บุญกู่
27.เด็กหญิงศลักษณ์พร   เสนคราม
28.นางสาววนิดา   ขยายวงศ์
29.เด็กหญิงศุภธิดา   ศาลางาม
30.เด็กหญิงรุ่งกานต์   เทือกภู่
31.เด็กหญิงกชพร   ดุจดา
32.เด็กหญิงสรัญญา   มณีศรี
33.เด็กหญิงรัตน์กมล   พรมงาม
34.เด็กชายยงยุทธ์  นาครินทร์
35.นายกฤษฎา  มูลวงษ์
36.เด็กหญิงทิชา  มุ่งปันกลาง
37.นางสาววรรณภา  ทองแดง
38.นางสาวมาลาณี  บุญสิงห์
39.นางสาวกัญญารัตน์  สานันท์
1.นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
2.นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
3.นางสาวนิรมล  นันทะสาร
4.นางสาวสุภาวรรณ  ดีมาก
5.นางสาวสุภาพร  ทุไธสง
6.นายเกรียงไกร   บุตะเคียน
7.นายเศรษฐพันธุ์    แข่งขัน
8.นางสาวจิราภรณ์  สุดา
130
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไฮ พิมาย 1.เด็กชายธีรยุทธ  อสิพงษ์
1.นางสาวชลันดา  พรดี
131
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ขุขันธ์วิทยา เมืองขุขันธ์ 1.นายศักรินทร์  ประโลม
1.นายวริทธิ์นันท์  เครื่องพาที
132
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเปี่ยมตะลวก โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดอกบัว
1.นางสาวฉัตรสุดา  ไชยพงษ์
133
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขี้นาค ตูม สวาย 1.นางสาวจิตราภรณ์   แก้วสว่าง
1.นางสาวธันยากร  บุญจอม
134
ศิลปะ-ดนตรี
 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านจันลม ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินพานิช
2.เด็กหญิงกรรนิกา  นนเทศา
3.เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองลาย
4.เด็กชายปิยะพัทธ์  ใสพรม
5.เด็กชายจิรายุ  รับขวัญ
1.นายศิริชัย  คุณสิม
2.นางสาวอิศราภรณ์  จันทวี
3.นายอัครชัย  สุวรรณแสงศรี
135
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายปฏิภาณ   บุญเลิศ
1.นางสาวกัณห์ชรี  โครตสุข
136
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขี้นาค ตูม สวาย 1.นางสาวกานต์ธิดา  แพงภูงา
1.นายทศพล  พรหมคุณ
137
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเกาะกระโพธิ์ กู่ดู่ 1.เด็กหญิงเกวลิน  เกิดโชค
1.นางน้ำฝน  ทวีชาติ
138
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกอกหวาน สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายศุภากร  ต่อวิริยะตระกูล
1.นางสาวสุทธิญา  เครือมาศ
139
ศิลปะ-ดนตรี
 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเค็ง จะกง กฤษณา 1.เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำคำ
3.เด็กหญิงภานิดา  เหิมหาญ
4.เด็กหญิงณัฐธิดา  โยโส
5.เด็กหญิงวาสนา  ไชยศรีษะ
6.เด็กหญิงวราพร  ซุยซวง
7.เด็กหญิงอาฒยา  ขันวงษ์
8.เด็กหญิงเกศรา  ศรีบุญเรือง
9.เด็กชายหรรษทร  สมเหมาะ
10.เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศรี
11.เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์อุดม
12.เด็กชายธีระนัย  สว่างภพ
13.เด็กชายอดิศร  จำปี
14.เด็กชายจักรพันธ์  วงษ์พินิจ
15.เด็กชายธนากร   หอมจันทร์
16.เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  พงษ์เพ็ชร
17.เด็กชายกฤตเมธ  คำแปงตัน
18.เด็กชายบุรินทร์  สายสังข์
19.เด็กหญิงจิราพร  สบาย
20.เด็กชายอนันต์กรณ์  วันทะวงษ์
1.นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2.นางญาน์ฐิตา  ชมาฤกษ์
3.นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
4.นางสาววิจิตรา  รุ่งแสง
5.นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
6.นางธยาดา  สารทอง
140
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
86.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กหญิงรุ่งกานต์  เทือกภู่
2.เด็กชายทักดนัย   ศรีบุญ
3.เด็กหญิงกชพร   ดุจดา
4.เด็กหญิงสรัญญา    มณีศรี
5.เด็กหญิงนภัสสร  คำเหลือ
6.เด็กหญิงมีนา   บุญกู่
7.เด็กหญิงศุภธิดา  ศาลางาม
8.เด็กหญิงวนิดา  ขยายวงศ์
9.เด็กชายก่อศักดิ์  บังเอิญ
10.เด็กหญิงศลักษณ์พร  เสนคราม
11.เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ไชย์เพ็ชร
12.เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญร่วม
1.นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
2.นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
3.นายสาโรจน์  สุกใส
4.นางสาวภรภัค  รัตพันธ์
141
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
92.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สังขจรัสรวี
2.เด็กหญิงกวินธิดา   ดวงมณี
3.เด็กหญิงจุฑามณี   อินธิสุทธิ์
4.เด็กหญิงมนัญชยา   จันทร์สุข
5.เด็กชายกฤตภาส    สุขแดง
6.เด็กชายนันทพงศ์   สีสด
7.เด็กชายสรวิชญ์   จอมเกาะ
8.เด็กชายเกียรติบดินทร์   วิไลยเลิศ
1.นายปัญญา    เฉื่อยขุนทด
2.นางเยาวภา   วังคะพันธ์
3.นางสาวสาวิตรี   ช่ำชอง
142
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงนารีรัตน์   เจริญจิตร
2.เด็กหญิงกิตติกานต์   ไพฑูรย์
3.เด็กหญิงนฤพรรณ   อินธิสุทธิ์
4.เด็กหญิงพรรษกร   เบ้าทอง
5.เด็กชายนิคม  โสมหาว
6.เด็กชายวีระพงษ์   ทรารมย์
7.เด็กชายณัฐพงษ์   อุ่นแก้ว
8.เด็กชายภูมิพัฒน์  สำเริง
1.นายศิฑา  เทภูเขียว
2.นางสาวเมธาวี  ทองพา
3.นางสาวทัศนีย์  สมศรี
143
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
วัดเขียน เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โพธิมงคล
2.เด็กหญิงภูริชชญา   คนหลัก
3.เด็กหญิงฟ้าใส   เทพบุรี
4.เด็กหญิงรุ่งนภา   ใบแสง
5.เด็กหญิงปภาวิน   ทะนันชัย
6.เด็กหญิงวรรณิดา    คำพา
1.นางสมร   ไพบูลย์
2.นางจุฑามาศ   เปนาละวัด
3.นางจิตรา   จันดำ
144
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
91
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกสูง กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  น้ำเงิน
2.นางสาวภูแสงดาว  ขุนพรม
3.นางสาววรการณ์  พานทอง
4.เด็กหญิงภิญญามาศ  พันพุ่ม
5.เด็กหญิงศศิธร  สิงหะ
6.เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระศร
1.นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
2.นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
3.นางสาวษัณสุดา  โนนสูง
4.นางสาวจิตรตรา  แก้วจินดา
145
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
94.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
วัดเขียน เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โพธิมงคล
2.เด็กหญิงภูริชชญา   คนหลัก
3.เด็กหญิงฟ้าใส    เทพบุรี
4.เด็กหญิงรุ่งนภา   ใบแสง
5.เด็กหญิงกัญญาพัชญ์   แท่งทอง
6.เด็กหญิงปภาวิน    ทะนันชัย
7.เด็กหญิงวรรณิดา   คำพา
8.เด็กหญิงชิดชนก  พิมพ์แต้ม
1.นางสมร   ไพบูลย์
2.นางจุฑามาศ    เปนาละวัด
3.นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์
146
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
90.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กหญิงกัญญารัตน์  สานันท์
2.เด็กหญิงศลักษณ์พร  เสนคราม
3.เด็กหญิงกนกรดา  อินทรีย์
4.เด็กหญิงณรรฐพร  บุญโต
5.เด็กชายชนินทร  ไพรบึง
1.นายสาโรจน์  สุกใส
2.นางสาวสุภาวรรณ  ดีมาก
3.นางสาวนิรมล  นันทะสาร
4.นางสาวภรภัค  รัตพันธ์
147
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
96.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงกิตติวรรณ  ไพรบึง
2.เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญร่วม
3.เด็กหญิงวริยา  ยาวิโล
4.เด็กชายมนัสกร  ศิลาวรรณ
5.เด็กหญิงวรัชญา  กลำเงิน
6.เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนนอกสุธี
7.เด็กหญิงกรรณิกา  บุญร่วม
8.เด็กหญิงดาวิกา  กลำเงิน
9.เด็กหญิงสุวิภา  จันโท
10.เด็กหญิงเบญจา  บุญร่วม
11.เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรประเสริฐ
12.เด็กหญิงฉัตรชนก  วงสุรินทร์
13.เด็กหญิงกฤชอร  ชัยชนะ
14.เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสูงนิธิศักดิ์
15.เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญร่วม
16.เด็กชายชยางกูร  ภูทอง
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
3.นางสาวธนาภรณ์  นนท์ศิลา
4.นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
5.นางสาวเฟื่องฟ้า  เข็ญคำ
148
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96.2
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.นางสาวภัทริดา  ศรีดาชาติ
2.นางสาวภัทริตา  ศรีดาชาติ
3.เด็กหญิงอารีรัตน์  ตองอบ
4.เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  เรือนรส
5.เด็กหญิงเขมจิรา  บุญมี
6.เด็กหญิงกุสุมา  สุขกาย
7.เด็กหญิงอภิชญา  อุทาพงษ์
8.นางสาววริศรา  พึ่งเจริญ
9.นางสาวพัชญธิดา  สุวรรณ์
10.นายจิระพงษ์   พรมอุ่น
11.เด็กชายสุรชัย  บุญจูง
12.นายสุธีกานต์  บรรพลา
13.นายโอบนิธิ  บุญจูง
14.เด็กชายวรวิช  พึ่งเจริญ
15.นายศุภณัฐ  บุญจูง
16.นายศรีรัตน์  แก้วกิตติ
1.นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
2.นางสาวนิโรบล  คุณสวรรค์
3.นางสาวสุณิสา  ชนะมี
4.นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
5.นางสาวนิรมล  เติมสุข
149
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
92.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองแวง กู่ดู่ 1.เด็กชายสัมฤทธิ์  เทพทอง
2.เด็กชายการันกรณ์  สุวรรณลา
3.เด็กหญิงจิราภรณ์  อักษร
4.เด็กชายสหรัฐ  บุญรอด
5.เด็กหญิงศุภกานต์  พอใจ
1.นางสาวธัญชนก  สนับหนุน
2.นางสาวมิ่งขวัญ  ชาญพินิจ
150
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านละลม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายปาราเมศ   วัตพงษ์
2.เด็กชายกอบกาญจน์  ประสูติ
1.นายวัชรกร  จันทร์เภา
2.นางสาวกัญญาภัค  พิชัย
151
ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
96.6
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านห้วยตามอญ ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายณัฐพร   คุณแขวน
1.นางสาวพรประภา  ติงสะ
152
ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านดู่ กู่ดู่ 1.เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนพิทักษ์ถิ่น
1.นางเบญจมาศ  ตันทอง
153
ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.2
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายรัชพล   เสนาะศัพท์
1.นางญาณญา    ดวงมณี
154
ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญศรี
1.นางสาวสุภาพร  ทุไธสง
155
ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6
95.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่ให้ผล
2.เด็กหญิงนุศรา  ระวัง
1.นางนิภาพรรณ  บุญอินทร์
2.นางสาวกรรณิการ์   โพธิสาร
156
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงธิดาวรรณ  เอ็จสี
2.เด็กหญิงนรีรัตน์  ทองลาย
1.นางนิภาพรรณ  บุญอินทร์
2.นางสาวกรรณิการ์   โพธิสาร
157
ภาษาต่างประเทศ
 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงจิณห์จุฑา   พัวพิทยาเลิศ
1.นางสาวพฤกษา   วงษ์ขันธ์
158
ภาษาต่างประเทศ
 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
87
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านจันลม ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงกมลวรรณ   นิสสัย
1.นางอัมพวัลย์  พึ่งกิจ
159
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3
96.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงพรรณพัชร    คำภูมี
1.นางพันทิวา   อรรคสินธ์
160
ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสำโรงตาเจ็น หัวเสือ สำโรงตาเจ็น 1.นายกิตติพงษ์  วิเศษพงษ์
2.เด็กชายศิลปศาสตร์  สมาน
3.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำผาง
4.เด็กหญิงพัชรพร  คำผาง
5.เด็กหญิงกนกวรรณ  สว่างภพ
1.นางอำพร  วิเศษพงษ์
2.นางภัทราวรรณ  คำแพง
161
ภาษาต่างประเทศ
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.4-6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนบังอีง กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงกวินตรา  กล้าหาญ
2.เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทร์เรือง
1.นางบุหงา  ไชยศรีษะ
2.นางสาวกุสุมา  คงคูณ
162
ภาษาต่างประเทศ
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.1-3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายเนติภัทร  พรมดี
2.นางสาวปิยนันท์  สิงหะ
1.นายชูศักดิ์  ใจนวล
2.นางสาวนิภาพรรณ  ประทุมเลิศ
163
ภาษาต่างประเทศ
พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.4-6
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงศุภิสรา    สนิท
2.เด็กหญิงสุพิชชา   บุตรวงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ยุภา   อุโลก
2.นางสาวPrecious   Nieves
164
ภาษาต่างประเทศ
พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ม.1-3
85.1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงสุวนันท์  ตะเคียนศก
2.เด็กหญิงจิราพร  สุกวัน
1.นายชูศักดิ์  ใจนวล
2.นางสาวนิภาพรรณ  ประทุมเลิศ
165
ภาษาต่างประเทศ
โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ป.4-6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายกันต์ธีร์    ศรีไชยปัญหา
2.เด็กหญิงธันย์ทิวา    บุญขาว
3.เด็กหญิงสุชานันท์  คำนึง
1.ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ยุภา   อุโลก
166
ภาษาต่างประเทศ
โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ม.1-3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงนันท์ชญาน์  จันทร์เรือง
2.เด็กหญิงสุนิตา   ไชยศรีษะ
3.เด็กชายธีรภัทร์   หงษ์ชัย
1.นายชูศักดิ์  ใจนวล
2.นางสาวนิภาพรรณ  ประทุมเลิศ
167
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่อาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
87
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกะกำ ตะเคียน ลมศักดิ์ 1.เด็กหญิงพรปิยะ  สองแสง
2.นางสาวขวัญฤทัย  จันทสุข
1.นางฐิติมาวรรณ  ยามะโมโตะ
2.นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
168
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตูม ตูม สวาย 1.เด็กชายธีร์ธวัส  แสงมาศ
2.เด็กหญิงเปรมกมล  บุญเนตร
3.เด็กชายจิรพัส  ใสแก้ว
4.เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดเสาร์
5.เด็กชายพีรวัส  สิงห์ภา
6.เด็กชายวรเทพ  จันทอง
1.นายสุนทร  ประมวล
2.นายอิสรพงษ์  ทรงพูลทรัพย์
3.นางสาวอรทัย  ม่วงอ่อน
169
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
96.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแซรไปร ภูสิงห์ชายขอบ 1.เด็กชายสรวิชญ์   สุขงาม
2.เด็กชายวิวัฒน์ชัย   นามวิชา
3.เด็กชายสิริโชค  พรมงาม
4.เด็กชายรถบัส   พรมงาม
5.เด็กชายยุทธนา  โคตะละ
6.เด็กชายศุภรัตน์   พงษ์ละคร
1.นายธวัชชัย   ลิพันธ์
2.ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
3.นางสาวสุทธิดา  บุญญาพิทักษ์
170
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
88
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายกิตติศักดิ์   วังเอก
2.เด็กชายบารมี  ศรีสิงห์
3.เด็กชายสิรวิชญ์  คงมงคล
4.เด็กชายณัฐพงศ์   บุญเกื้อ
5.เด็กชายวิทวัตร  ศรีสิงห์
6.เด็กชายพันกร  คำขาว
7.เด็กชายเอกรัตน์  ศรีสิงห์
8.เด็กชายชญานนท์  ศรีสิงห์
1.นายประสาท  สีหาบุญมาก
2.นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
3.นายบุญสม  โสริโย
171
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.นางสาวธนมณ  ตะเคียนเกลี้ยง
2.นางสาวชนัญชิดา  คำแพง
3.นายพีรพัฒน์  มีชัย
4.นายกิติศักดิ์  มีทอง
5.เด็กหญิงพัชราภรณ์  โกษทอง
6.เด็กหญิงกัญญวรา  บุญชู
7.เด็กหญิงวิมลรัตน์  คำผง
8.เด็กหญิงอรกัญญา  ดีพินิจ
9.เด็กหญิงภัทราภา  วิยาสิงห์
10.เด็กหญิงทศวรรณ  ศิลประเสริฐ
1.นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
2.นางสาวนิศาชล  บุญส่ง
3.นายอนุสรณ์  มิจกาศ
172
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเคาะสนวนสามัคคี สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กชายทัศนัย  ดอกพอง
2.เด็กหญิงปิ่นมณี  เสดา
3.เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุขศรีเด่น
4.เด็กหญิงเพ็ญพิชา  อุตมะ
5.เด็กหญิงจารุภัทร  เทศขันธ์
6.เด็กชายวิชญ์พล  วงษ์ขันธ์
7.เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบัว
8.เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทรชิต
9.เด็กหญิงปิยอร  วิเศษดอนหวาย
10.เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไพบูลย์วรเดช
1.นางสาวสุทธิดา  บุตรอุดม
2.นางสาวกุลธิดา  เมฆลี
3.นางสาวพรทิวา  สมควร
173
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตราด ไพรบึง 1.เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ทิพย์
2.เด็กหญิงสุชานันท์  สีสัน
3.เด็กชายนพมงคล  แกมเอี้ยม
1.นางประภากร  สุภาพ
2.นายณัฐวุฒิ  บุตรพวง
174
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงกันลญา  เก่งศิริ
2.เด็กหญิงพลอยประภัสร์  ธรรมพร
3.เด็กหญิงพรพิมล  บาลี
1.นางปราณี  ธรรมนิยม
2.นางสาวสิริณัฐย์  บุตะเคียน
175
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
89.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านศาลา(ปก) หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงดวงอนงค์  สมบัติวงค์
2.เด็กหญิงสาวิตรี  จรจรัญ
3.เด็กชายมงคล  อัครชาติ
1.นางสาวปาจรีย์  จันคะนา
2.นายวีระพล  มูลเหล็ก
176
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
83
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านละลม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายนรวิชญ์   ศิลาชัย
2.เด็กหญิงธนภรณ์   อุปถัมภ์
3.เด็กหญิงภัทรวรรณ   พึ่งตาแสง
1.นางสาวจินตนา  พลคำ
2.นางคนึงนิจ  ดวงมณี
177
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
89.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองแวง กู่ดู่ 1.เด็กหญิงรัชนีวรรณ  คำเสียง
2.เด็กหญิงกัญญาภัทร  อักษร
3.เด็กหญิงขนิษฐา  วงยะลา
4.เด็กหญิงบัณฑิตา  โปร่งจิตร
5.นายธีรศักดิ์  พงษ์ธนูวรกิตติ
1.นายเสรี  พรมโคต
2.นางสาวนิตยา  กาญจนชาติ
178
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
96.16
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงวาสินี  เสาวัง
2.เด็กหญิงอนันตญา  คำเหลี่ยม
3.เด็กหญิงมณีรัตน์  วรรณทอง
4.เด็กชายชยากร  ศรีดาชาติ
5.เด็กหญิงรุจิรดา  พิมสอน
6.เด็กหญิงกันยภา  แก้ววรรณา
7.เด็กหญิงพศิกาญณ์  พงษ์วัน
8.เด็กหญิงฟ้าใหม่  แตงอ่อน
9.เด็กชายชนะพล  วงอั้ว
10.เด็กหญิงสโรชา  จรเด็จ
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นางรัชฎา  ปิยะสอน
3.นางสาวดารุณี  ไพรบึง
179
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงอภิชญา  อำนวย
2.เด็กหญิงฉันท์ชนก  วรรณทะวงษ์
3.เด็กหญิงอนิติญา  บุญร่วม
4.เด็กหญิงสุวรรณี  ธรรมคุณ
5.เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยสุวรรณ
6.เด็กหญิงจิราพัชร  สาระวัน
7.เด็กหญิงสิริยากร  พรหมสกุล
8.เด็กชายศุภวิชญ์  พิพัฒน์กิจเกษม
9.เด็กหญิงรัตนาวดี  วรรณทอง
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงพุก
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นายชนะสิทธิ์  สมเพ็ชร
3.นางนุสรินทร์  สุภาพ
180
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
95.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายศุภกร  ศิริวงค์
2.เด็กหญิงภัทรธิดา   มูลจิตร
3.เด็กหญิงพัฒน์ธนะพร  จันบัว
4.เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ไตรศร
5.เด็กหญิงชไมพร  วงศ์ษานุ
6.เด็กหญิงณัฐฎ์ฐะเศรษฐ  แสวงดี
7.เด็กหญิงอติกานต์  วงษ์ขันธ์
8.เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  พลหาญ
9.เด็กหญิงอัจฉรา  กันตา
10.เด็กหญิงพุฒิธาดา  จำปาหอม
1.นางนิรมล  ศรีมงคล
2.นางสายสมร  พงษ์วัน
3.นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
181
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงพิชญาภา   บุญยืน
2.เด็กหญิงฐิติกานต์    แพงบุญ
3.เด็กหญิงปริญา   จารุกุลธนดล
1.นางสาวสิริยากร   อันทะนิล
2.นางสุภาภรณ์   จาริย์
182
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านอาวอย โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงวาสนา   กระแสเทพ
2.เด็กชายวัชรพงศ์   สถานพงศ์
1.นางนภาพร   จันทร์สุข
2.นางสาววรรณภา   บุญธรรม
183
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านละลม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายศิริวัฒน์  นันทะสิงห์
2.เด็กหญิงพขร  วัฒนะโชติ
1.นายภูวนาถ  อสิพงษ์
184
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือคัน ปรือใหญ่ 1.นายธีรโชติ  หวังครอบกลาง
2.เด็กชายปรัชญา  บุตะเคียน
1.นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2.นางสาวขนิษฐา  ศิริมา
185
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
89
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสำโรงพลัน สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงรัญธิดา  ธรรมคุณ
2.เด็กชายธีระพงษ์  ทองอินทร์
1.นายสมภพ  ไชยโชติ
2.นายศิรวิทย์  สุภาพ
186
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านละลม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายอนันตสิน  คำขาว
2.เด็กชายธีระเพท  ดาระหงษ์
1.นายภูวนาถ  อสิพงษ์
187
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงสุธิรา   วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิงรินรดา   ชาวโยธา
1.นางแก้วตา  เกษอินทร์
2.นางสาวสมพร   พงษ์วัน
188
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
96.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสำโรงพลัน สำโรงพลัน 1.เด็กชายธิติพัฒน์  มณีวรรณ
2.เด็กชายชัยรักษ์  ไชยโชติ
1.นายสมภพ  ไชยโชติ
2.นายเขมราช  นวลแสง
189
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านอาวอย โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงจันทิรา   ทองแจ่ม
2.เด็กหญิงปรารถนา   พันธ์ชาติ
1.นางนภาพร   จันทร์สุข
2.นางสาววรรณภา   บุญธรรม
190
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองแวง กู่ดู่ 1.นายสายฟ้า  โสคำภา
2.นายจตุรพร  อาสาจิต
1.นางสาวปวัณรัตน์  ม่วงอ่อน
2.นางทิวากร  ในทอง
191
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาอุด สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กชายพุฒิภัทร   อุปะละ
2.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สิทธิศร
1.นายสัมฤทธิ์   กุดวงษา
2.นางสาวปิยธิดา   บุญตา
192
คอมพิวเตอร์
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือคัน ปรือใหญ่ 1.เด็กชายพิชิตพงษ์  นันทะสิงห์
2.เด็กชายอติชาติ  เมืองเล็น
1.นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2.นางสาวขนิษฐา  ศิริมา
193
คอมพิวเตอร์
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ชั้น ม.1-3
80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 โสน ห้วยใต้ 1.เด็กชายมีชัย  ปรื้มใจ
2.เด็กชายธรรมรัตน์  ผิวเรือง
3.เด็กชายกฤตชญา  อินภูษา
1.นายบุญยวัตร  คำศิริ
2.นายอัคราวุฒิ  ถิตย์วิลาศ
194
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายพรหมมินทร์   อินสอาด
2.เด็กชายณัฐกรณ์   กระโพธิ์
3.เด็กชายกฤษฎา   สาธร
1.นายนิเทศ  จันครา
2.นางอารีรัตน์  พงษ์สุระ
195
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงอมรรัตน์   สุวรรณชัยรบ
2.เด็กหญิงจรรยพร   กระโพธิ์
3.นายอดิเทพ   กระโพธิ์
1.นายนิเทศ  จันครา
2.นางอารีรัตน์  พงษ์สุระ
196
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
สวัสดีวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายรัชชานนท์  แสนเสนา
2.เด็กชายอมรเทพ  กันยา
3.เด็กชายฐิติภัทร  อุตรักษ์
4.เด็กชายทานุทัต  สีบุญเรือง
1.นางสาวนภัทร  จันทเสน
2.นางสาวนัฐวศา  มะปราง
197
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
สวัสดีวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายวัชรากร  สีตะริสุ
2.เด็กชายณัฐพนธ์  พละมาตร์
3.เด็กชายพนัส  สมภาค
4.เด็กหญิงโชติกา  จันทเสน
1.นางสาวนภัทร  จันทเสน
2.นางสาวประณยา  จันทร
198
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันทรารมย์ กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงญัจฉรียา  โพธิ์ศรี
2.เด็กชายวัชรากร  บุตรงาม
3.เด็กหญิงสุจิตรา   เป้าเตียง
1.นายมงคล   สีเหลือง
2.นางสาวนันทนา  ตุ้มวงษา
199
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงหนึ่งหทัย  ใหมทอง
2.เด็กชายณัฐภูมิ  ทิพย์สิงห์
3.เด็กหญิงพัชราวดี    สาธุการ
1.นางสุรัดดา  ตอนศรี
2.นายนิติพงศ์  จันทร์ช่วย
200
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันทรารมย์ กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายธารินทร์  คงไชย
2.เด็กชายเจษฎา   โพธิ์ศรี
3.เด็กชายวุฒิเดช   รูปคุ้ม
1.นายมงคล   สีเหลือง
2.นายกิติศักดิ์    บุญจูง
201
หุ่นยนต์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
จะกงวิทยา จะกง กฤษณา 1.เด็กชายธนวัฒน์  สุขพูน
2.เด็กหญิงวลัยขวัญ   ทวยทา
3.เด็กชายตฤณภัทร  โยโส
1.นางสุรัดดา  ตอนศรี
2.นายนิติพงศ์  จันทร์ช่วย
202
การงานอาชีพ
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.เด็กชายศุภกร  วิเศษเสาร์
2.เด็กชายธีรวีร์  ไชยา
3.เด็กชายสุรสิทธิ์  โยโส
1.นายพรรณา  ธรรมวัตร
2.นางอาภาพร  ธรรมวัตร
203
การงานอาชีพ
 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
สวงษ์พัฒนศึกษา หัวเสือ สำโรงตาเจ็น 1.เด็กหญิงวันใหม่  จันหอม
2.เด็กหญิงรดามณี  หอมหุน
3.เด็กชายสัณหวัช  จันครา
1.นางน้ำอ้อย  จันครา
2.นางสิรภัทร  พรมสุวรรณ์
204
การงานอาชีพ
 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
99
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.เด็กชายอนุภัทร  ดีพินิจ
2.เด็กหญิงชัญญานุช  จันทเสน
3.เด็กชายณงค์พล  วรรณ์ทะเสน
1.นายพรรณา  ธรรมวัตร
2.นางอาภาพร  ธรรมวัตร
205
การงานอาชีพ
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.เด็กชายธนกร  พุ่มสละ
2.เด็กชายเกรียงศักดิ์  วงษ์พินิจ
3.เด็กชายวรวุฒิ  บุญส่ง
1.นายพรรณา  ธรรมวัตร
2.นางอาภาพร  ธรรมวัตร
206
การงานอาชีพ
 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   จันภักดี
2.เด็กหญิงนันท์นภัส   นาถาบำรุง
3.เด็กหญิงศิรภัสสร   พรมโคตร
4.เด็กหญิงกุลสตรี   สว่างภพ
5.เด็กหญิงอรุณลักษณ์   พูลทอง
6.เด็กหญิงจรรจุฬา  ชูวา
1.นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
2.นางพรยุภา  รักษาศรี
3.นางสาวปิยนันท์  คำพินิจ
207
การงานอาชีพ
 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
96.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายอนุชิต  เจริญจิตร
2.เด็กหญิงนิชดาพร   ขุมเงิน
3.เด็กชายณัฐพร  บุตรงาม
4.เด็กชายศิวัฒน์  ภูมิวัน
5.เด็กหญิงตะวัน  ปัตตาเคสา
6.เด็กหญิงพรรณิตา  ลาโพธิ์
1.นายศิฑา  เทภูเขียว
2.นางสาวเมธาวี  ทองพา
3.นางสาวทัศนีย์  สมศรี
208
การงานอาชีพ
 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
91.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเค็ง จะกง กฤษณา 1.เด็กหญิงรวิสุดา  โคณบาล
2.เด็กหญิงดวงกมล  นันทะสิงห์
3.เด็กหญิงอารยา  ปรารภ
1.นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2.นางสาววิจิตรา  รุ่งแสง
209
การงานอาชีพ
 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ขุขันธ์วิทยา เมืองขุขันธ์ 1.นางสาวชญาดา  รัตนโสภา
2.นางสาวพิชสุชา  แก้วหาวงค์
3.นางสาวพรวิสา่  วงษ์วัง
1.นายปราโมทย์  ศุขแจ้ง
2.นางชารินี  พลภักดี
210
การงานอาชีพ
 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านบัลลังก์ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กหญิงกฤติกา  ตรีศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิงณัฐวรา  ประโลม
3.เด็กหญิงวรกาญจน์  ประทุมเกตุ
1.นายอัมรินทร์  คำบุญ
2.นายกิตติศักดิ์  แหวนเงิน
211
การงานอาชีพ
 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือคัน ปรือใหญ่ 1.เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปรือปรัก
2.เด็กหญิงสุนีย์  อุตมะ
3.เด็กหญิงอารยา  พิมใจ
1.นายทนง  ยืนตน
2.นางอามร  ยืนตน
212
การงานอาชีพ
 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสระบานสามัคคี หัวเสือ สำโรงตาเจ็น 1.เด็กหญิงประกายทิพย์  สาระชาติ
2.เด็กหญิงก้อนทอง  มากมูล
3.เด็กหญิงสุภาวดี  สถานพงษ์
1.นางศิริรัตน์  กัณฑ์หา
2.นางสาวชณันภัสร์  บุษยะธนันต์ชัย
213
การงานอาชีพ
 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายสรวิชญ์   งามสม
2.เด็กหญิงกิตติกานต์   ไพฑูรย์
3.เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
1.นายศิฑา  เทภูเขียว
2.นางสาวทัศนีย์  สมศรี
214
การงานอาชีพ
 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
88
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแทรง ใจดี ห้วยสำราญ 1.เด็กหญิงละมุน  หุยวัน
2.เด็กหญิงอโรชา  ไชยนรา
3.เด็กหญิงมิ่งกมล  สืบเพ็ง
1.นางนิชานันท์  มากนวล
2.นางสาวกนิษฐาพร  มงคล
215
การงานอาชีพ
 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไม้แก่น สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงธัญจุฬาพร  ดวงมณี
2.เด็กหญิงวลัยพร  จาริสุ
3.เด็กหญิงภูริภัทร  ฤทธิ์ฤาวงศ์
1.นายนฤนาถ  โคตรสาลี
2.นางสาวมาริสา  ไชยโชติ
216
การงานอาชีพ
 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
94.8
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ศรีสะอาดวิทยาคม กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงอ้อมใจ  บุญเหลื่อม
2.เด็กหญิงวราภรณ์  รอดปิ่นทอง
3.เด็กหญิงอนามิกา  ศรีรมย์
1.นางสุพีชา   นาคนวล
2.ว่าที่ร้อยตรีวิศวกร  แสงแดง
217
การงานอาชีพ
 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านระกา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงนิลทิพย์   มุมทอง
2.เด็กหญิงเกษสุภัตรา   พานน้อย
3.เด็กหญิงพิราวรรณ   พงษ์สุวรรณ
1.นางวิไลลักษณ์   เชื้อคล้ำ
2.นางญาณิศา   เถาปรัก
218
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านระกา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงขนิษฐา   ใจสว่าง
2.เด็กหญิงอินทิพร   บูชาธรรม
3.เด็กหญิงธัญญารัตน์   แป้นเรือง
1.นางดวงตา  สายสิน
2.นางญาณิศา  เถาปรัก
219
การงานอาชีพ
 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.4
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาเจา ดินแดง โนนปูน 1.เด็กหญิงณัชชา  กุลบุตร
2.เด็กหญิงเกวลิน  ชินคำ
3.เด็กหญิงสุภัทธิชา  เยี่ยมสวน
1.นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
2.นางสาวสุภัสสร  คำโตนด
220
ปฐมวัย
 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านทะลอก ใจดี ห้วยสำราญ 1.เด็กหญิงศตพร  รับรอง
2.เด็กหญิงขวัญเนตร  ดวงใจ
3.เด็กชายติณณ์ณภัทร  ศรีสิงห์
1.นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2.นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
221
ปฐมวัย
 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเหล็ก พิมาย 1.เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรรณกนกศักดิ์
2.เด็กหญิงปพิชญา  ปัดตานัง
3.เด็กหญิงทัชชภร  แสงมาศ
1.นางสุดารัตน์  ถาพันธ์
2.นางสาววาสนา  สายมั่น
222
ปฐมวัย
บล็อกสร้างสรรค์
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงณัชชา  ศรีบุญเรือง
2.เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญร่วม
1.นางสาวธนาภรณ์  นนท์ศิลา
2.นางสาวจุฑารัตน์  คานเครือ
223
ปฐมวัย
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญร่วม
2.เด็กหญิงรัตชนก  ไสยพันธ์
1.นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
224
ปฐมวัย
เกมการศึกษา
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม ๑ หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายกันตินัน  สุพรรณ์
2.เด็กหญิงนลินนิภา  ลมเชย
1.นางอุไร  สระทองแก้ว
2.นางสาวดวงภร  โจมรัมย์
225
ปฐมวัย
โยนรับ ส่งบอล(ชาย หญิง)
93.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ทุนมี
2.เด็กชายคุณภัทร  ศรีจำปา
1.นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
2.นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
226
ปฐมวัย
เล่านิทานประกอบท่าทาง
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงวิรินทร์ธิรา   พันธ์แก่น
1.นางมลวิภา   สุวรรณเเสงศรี
227
ปฐมวัย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องดิน
100
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ขุขันธ์วิทยา เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายพร้อมพล   บุญโตนด
2.เด็กชายธีร์ศุฑา   สัมพันธ์
3.เด็กหญิงกันยกร    อินทนู
1.นางปัจฉิมาภรณ์   บุญศิลป์
2.นางสาวนารินทร์    สำแดงภัย
228
เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านภูมิศาลา โคกเพชร ดองกำเม็ด 1.เด็กหญิงกัญญาภัค  พลคำ
1.นางไอลริณดา  วังวงษ์
229
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาทกวางขาว หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายวัฒนชัย  ทองแพรว
1.นางปรีญานันท์  เกษหอม
230
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านป่าใต้ จะกง กฤษณา 1.เด็กชายวิวัฒน์   แสนคำ
1.นางจันจิรา   นวลสาร
231
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านเรียม เมืองขุขันธ์ 1.เด็กหญิงจิรัญญา  ทองลอย
1.นางสาวสุนิษา  พันธเสน
232
เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
81
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านทะลอก ใจดี ห้วยสำราญ 1.เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์ขันธ์
1.นางเทพเทวัน  ดวงธนู
233
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
70
เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
บ้านตะเคียนราม โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายสุขสันต์  ขันธ์รัตน์
1.นางสาวสุทธารัตน์  กลิ่นกลาง
234
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
83
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) โสน ห้วยใต้ 1.เด็กหญิงวรรณธนา  สาแก้ว
1.นางพุทธชาติ  ผิวอ่อน
235
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหัวช้าง สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงน้ำฝน  มะปราง
1.นายกิตติศักดิ์  คำโสภา
236
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสวาย-สนวน ไพรบึง 1.เด็กชายเมธาวี  ไพรบึง
1.นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง
237
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตราด ไพรบึง 1.เด็กหญิงวิลาสินี  แสงใส
2.เด็กชายธีรวัฒน์  เอ็นจันทึก
3.เด็กชายวชิรนนทร์  ศรีสวย
1.นางประภากร  สุภาพ
2.นายณัฐวุฒิ  บุตรพวง
238
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กหญิงสุพิชญา  สมเพ็ชร
2.เด็กหญิงอนงค์นาถ  ปิ่นแก้ว
3.เด็กหญิงมิณฑิตา  ขุมเงิน
1.นางพจณีย์  ศรีมาศ
2.นางสาวอุบล  สิงห์คำ
239
เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกสูง กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงชลดา  พลภักดี
1.นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
240
เรียนรวม - ภาษาไทย
 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสวาย-สนวน ไพรบึง 1.เด็กชายเมธาวี  ไพรบึง
1.นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง
241
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.5
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านดอนหลี่ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายกันต์กวี  โพธิ์ศรี
2.เด็กหญิงสุพรรนิกานต์  กฤษวงศ์
1.นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2.นางสาวศรีวาภา  ผลานาค
242
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไม้แก่น สำโรงพลัน 1.เด็กหญิงธัญจุฬาพร  ดวงมณี
2.เด็กชายภูริภัทร  ฤทธิ์ฤาวงศ์
3.เด็กหญิงวลัยพร  จาริสุ
1.นายนฤปนาถ  โคตรสาลี
2.นางกัลยา  พิลัย
243
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสามขา กู่ดู่ 1.เด็กหญิงพัชราพร  ปากดี
2.เด็กหญิงธนิกา  พรมลิ
3.เด็กชายธนกร  เดือนขาว
1.นางสาวลัดดา  ตางาม
2.นางสาวสุภารัตน์  มณีคำ
244
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ 1.เด็กชายชลภัทร  โสดาตา
2.เด็กชายจิรทีบต์   คำเพ็ชร
3.เด็กชายวรภพ  ศรีสิงห์
1.นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
245
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันตรวจ ดินแดง โนนปูน 1.เด็กชายณฐภัทร  โทนะพันธ์
2.เด็กชายพีรวัศ  จันทกริช
3.เด็กชายพุฒิภัทร  ระหงษ์
1.นางสมพิศ  พานิช
2.นายไชยวัฒน์  ชินทอง
246
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านปราสาท กันทราศรีปราสาท 1.เด็กชายภูวนัย  ขุมเงิน
2.เด็กชายชัยวัฒน์  ทองพา
3.เด็กชายธนดล  แกมแก้ว
1.นายศิฑา  เทภูเขียว
2.นางสาวเสาวภา  โคมชัย
247
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านบัลลังก์ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายอนุวัฒน์  ตุ้มน้อย
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉุใจ
3.เด็กชายธนพล  ศรีประไหม
1.นางสาวอรณุภา  อ่อนคำ
2.นายธวพล  เสนาะ
248
เรียนรวม - การงานอาชีพ
 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านบัลลังก์ สมอ โพธิ์ศรี 1.เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญจูง
2.เด็กชายวรพล  ประทุมเกตุ
3.เด็กหญิงอนัญญา  ริเริ่ม
1.นางสาวอรทัย  ประจิม
2.นายศักดิ์สกล  เสนาะ
249
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายธนากร  แหวนเงิน
1.นางสาวสินีนาฏ  จันทร
250
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง นิคมพัฒนา 1.เด็กชายพงศพัฒน์  พลภักดี
1.นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ
251
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านธาตุพิทยาคม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีงาม
1.นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
252
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านแทรง ใจดี ห้วยสำราญ 1.เด็กชายธีรภาพ  ไชยทิพย์
1.นางมารินทร์  พันธุระ
253
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านมัดกานกทาขุมปูน หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1.เด็กหญิงศศิวิมล  มังษะชาติ
1.นางสาวนัชพร  แซ่เอี๋ยว
254
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
85
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านดู่ กู่ดู่ 1.เด็กชายกรวิชญ์  ทองดี
1.นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
255
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านกันโทรกประชาสรรค์ กันทราศรีปราสาท 1.เด็กหญิงฐิติมา  ศรีบุญเรือง
1.นางสาวสมถวิล  มันทราช
256
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านอาวอย โสน ห้วยใต้ 1.นางสาวพรนภา   ดวงใจ
1.นางสาวศศิธร   เสาร์แก้ว
257
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
84
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านธาตุพิทยาคม ละลม ห้วยตามอญ 1.เด็กชายไมเคิล กรานต์  ดีมาก
1.นางสาวรัชฎาภรณ์  พานจันทร์
258
เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
83
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านชำแระกลาง เมืองขุขันธ์ 1.เด็กชายธีระเดช  พุ่มเพชร
1.นางสาวกัญญาภัณฑ์  หาญพิทักษ์
259
เรียนรวม - ศิลปะ
 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหัวช้าง สำโรงพลัน 1.เด็กชายเทพทิวากร  มะปราง
1.นางสาววิกาญจน์ดา  กัลยาวรากุล
260
เรียนรวม - ศิลปะ
 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหัวช้าง สำโรงพลัน 1.เด็กชายมงคลชัย  คำขาว
1.นางสาววิกาญจน์ดา  กัลยาวรากุล
261
เรียนรวม - ศิลปะ
 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านป่าใต้ จะกง กฤษณา 1.นางสาวปันฑิตา​   ดวงแก้ว
1.นางญาณิกา  อะสิพงศ์
262
เรียนรวม - ศิลปะ
 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโคกตาล โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กหญิงธัญพร  จันดำ
1.นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
263
เรียนรวม - ศิลปะ
 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.2
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
อนุบาลไพรบึง ไพรบึง 1.เด็กหญิงนิภาพร  สุริโย
2.เด็กหญิงณิชาภาพลอย  ไพรบึง
3.เด็กหญิงศนิวิภา  มักสัน
4.เด็กหญิงเกษแก้ว  พงษ์พีระ
5.เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญร่วม
6.เด็กหญิงวทัญญา  สุพรรณ์
7.เด็กหญิงรัชนก  วงษ์จิตร
1.นายทองลา  บังเอิญ
2.นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3.นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
264
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาโสม โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กหญิงบุณยานุช   ตะเคียนเกลี้ยง
2.เด็กหญิงกมลพรรณ   ตะเคียนเกลี้ยง
1.นางสาวภัคพร    วงศ์บุตตะ
2.นางสาววิจิตตรา    สุริเตอร์
265
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาโสม โคกตาลตะเคียนราม 1.เด็กชายกรวิชญ์    สาโนนสูง
2.เด็กชายธราธิป    จันทร์แจ่ม
1.นางสาวภัคพร    วงศ์บุตตะ
2.นางสาวจารุวรรณ    พรรษา
266
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล 1.เด็กชายยุทธนา   หาญพิทักษ์
2.เด็กหญิงนภัสสร    ชมเมือง
1.นางสาวกรรณิการ์  แก่นเกษ
2.นางนันทิยา  อินธิสุทธิ์
267
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
91
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านพอก กู่ดู่ 1.เด็กชายนรินธร  พิมพะ
1.นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
268
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านไทร สำโรงพลัน 1.เด็กชายชัยวัฒน์   แพงเจริญ
1.นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
269
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านพอก กู่ดู่ 1.เด็กชายอนุชิต  บุญมาก
1.นางสาวรณิดา  ศรีสมุทร
270
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านหนองแวง กู่ดู่ 1.นายธีรศักดิ์   พงษ์ธนูวรกิตติ
1.นายเจตพล  อักษร
271
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านพอก กู่ดู่ 1.เด็กชายศิรวิทย์  แสงมาศ
1.นายอัครภูมิศาสตร์  เงางาม
272
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านตาสุด จะกง กฤษณา 1.เด็กชายสันติ  สะใบ
1.นายศรายุทธ  พรรณโรจน์
273
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
บ้านโพงกอก ไพรบึง 1.เด็กชายปิยรัตน์   ป้องปาน
1.นายบรรจง  สระทอง