AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สรุปผลการแข่งขัน


สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
พิมพ์
1
33030001
บ้านกฤษณา
18
50
30
ผลการแข่งขัน
2
33030002
สวัสดีวิทยา
29
68
48
ผลการแข่งขัน
3
33030003
บ้านป่าใต้
21
66
39
ผลการแข่งขัน
4
33030004
บ้านกันทรารมย์
14
45
26
ผลการแข่งขัน
5
33030005
บ้านโคกสูง
34
77
58
ผลการแข่งขัน
6
33030006
บ้านระกา
38
74
57
ผลการแข่งขัน
7
33030007
บ้านโคกเพชร
3
5
3
ผลการแข่งขัน
8
33030008
บ้านเปี่ยมตะลวก
4
9
7
ผลการแข่งขัน
9
33030009
บ้านภูมิศาลา
19
71
32
ผลการแข่งขัน
10
33030011
บ้านเสลาสุขเกษม
6
15
9
ผลการแข่งขัน
11
33030012
บ้านปะอุง
11
35
20
ผลการแข่งขัน
12
33030013
บ้านเค็ง
15
53
29
ผลการแข่งขัน
13
33030014
บ้านตาสุด
19
38
26
ผลการแข่งขัน
14
33030015
จะกงวิทยา
37
61
53
ผลการแข่งขัน
15
33030016
บ้านใจดี
11
42
21
ผลการแข่งขัน
16
33030017
บ้านทะลอก
11
33
19
ผลการแข่งขัน
17
33030018
บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
14
17
17
ผลการแข่งขัน
18
33030019
บ้านอังกุล
23
46
32
ผลการแข่งขัน
19
33030020
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
13
23
20
ผลการแข่งขัน
20
33030021
บ้านตรางสวาย
23
51
37
ผลการแข่งขัน
21
33030022
บ้านดองกำเม็ด
6
9
6
ผลการแข่งขัน
22
33030023
บ้านกันจาน
16
30
24
ผลการแข่งขัน
23
33030024
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
25
64
43
ผลการแข่งขัน
24
33030025
บ้านกะกำ
22
36
32
ผลการแข่งขัน
25
33030026
บ้านบัวบก
7
9
9
ผลการแข่งขัน
26
33030027
บ้านตาอุด
21
49
34
ผลการแข่งขัน
27
33030028
บ้านปราสาทกวางขาว
25
63
46
ผลการแข่งขัน
28
33030029
นิคม ๑
14
26
21
ผลการแข่งขัน
29
33030030
นิคม ๒(ต.ช.ด.สงเคราะห์)
5
18
9
ผลการแข่งขัน
30
33030031
บ้านปราสาท
43
110
64
ผลการแข่งขัน
31
33030032
บ้านหนองสะแกสน
5
9
8
ผลการแข่งขัน
32
33030033
บ้านบ่อทอง
4
8
6
ผลการแข่งขัน
33
33030034
บ้านสกุล
5
9
7
ผลการแข่งขัน
34
33030035
บ้านคลองเพชรสวาย
2
4
3
ผลการแข่งขัน
35
33030036
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
17
43
28
ผลการแข่งขัน
36
33030037
บ้านปรือคัน
39
89
61
ผลการแข่งขัน
37
33030038
บ้านปรือใหญ่
47
148
88
ผลการแข่งขัน
38
33030039
บ้านมะขาม
32
85
47
ผลการแข่งขัน
39
33030040
บ้านหลัก
7
14
10
ผลการแข่งขัน
40
33030041
บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
16
33
26
ผลการแข่งขัน
41
33030042
ทับทิมสยาม ๐๖
7
14
12
ผลการแข่งขัน
42
33030043
บ้านทุ่งศักดิ์
18
33
28
ผลการแข่งขัน
43
33030044
บ้านหนองกาด
5
9
8
ผลการแข่งขัน
44
33030045
บ้านจันลม
21
42
34
ผลการแข่งขัน
45
33030046
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
18
29
28
ผลการแข่งขัน
46
33030047
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
9
29
15
ผลการแข่งขัน
47
33030048
บ้านละเบิกตาฮีง
12
25
17
ผลการแข่งขัน
48
33030049
บ้านคล้อโคกกว้าง
8
21
13
ผลการแข่งขัน
49
33030050
ศรีสะอาดวิทยาคม
19
36
30
ผลการแข่งขัน
50
33030051
บ้านตะเคียนบังอีง
8
26
14
ผลการแข่งขัน
51
33030052
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
3
21
7
ผลการแข่งขัน
52
33030053
บ้านสะเดาใหญ่
31
102
61
ผลการแข่งขัน
53
33030054
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
5
7
6
ผลการแข่งขัน
54
33030055
บ้านเขวิก
4
8
6
ผลการแข่งขัน
55
33030056
บ้านโพง
6
12
10
ผลการแข่งขัน
56
33030057
บ้านสระบานสามัคคี
5
8
7
ผลการแข่งขัน
57
33030058
บ้านสำโรงตาเจ็น
48
72
62
ผลการแข่งขัน
58
33030059
บ้านศาลาประปุน
8
13
12
ผลการแข่งขัน
59
33030060
บ้านโนนดู่
13
44
24
ผลการแข่งขัน
60
33030061
บ้านเริงรมย์
2
7
4
ผลการแข่งขัน
61
33030062
บ้านโสน
10
32
18
ผลการแข่งขัน
62
33030063
บ้านอาวอย
24
57
40
ผลการแข่งขัน
63
33030064
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
11
20
13
ผลการแข่งขัน
64
33030065
บ้านสวาย
19
30
26
ผลการแข่งขัน
65
33030066
บ้านหนองคล้า
9
53
20
ผลการแข่งขัน
66
33030067
บ้านคำเผือ
1
1
1
ผลการแข่งขัน
67
33030068
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
34
58
52
ผลการแข่งขัน
68
33030069
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
56
153
87
ผลการแข่งขัน
69
33030070
นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์)
9
17
12
ผลการแข่งขัน
70
33030071
บ้านตรอย
8
17
13
ผลการแข่งขัน
71
33030072
บ้านตาดม
2
2
2
ผลการแข่งขัน
72
33030073
บ้านสมบูรณ์
7
8
8
ผลการแข่งขัน
73
33030074
บ้านกันแตสระรุน
1
3
2
ผลการแข่งขัน
74
33030075
บ้านแขว
30
104
54
ผลการแข่งขัน
75
33030076
บ้านคะนาสามัคคี
5
13
9
ผลการแข่งขัน
76
33030077
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
2
4
3
ผลการแข่งขัน
77
33030078
บ้านแทรง
32
102
60
ผลการแข่งขัน
78
33030079
บ้านนาก๊อก
6
14
11
ผลการแข่งขัน
79
33030080
อนุบาลศรีประชานุกูล
49
114
79
ผลการแข่งขัน
80
33030081
ขุขันธ์วิทยา
38
88
60
ผลการแข่งขัน
81
33030082
บ้านชำแระกลาง
41
99
61
ผลการแข่งขัน
82
33030084
บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
11
34
20
ผลการแข่งขัน
83
33030085
วัดเขียน
9
28
17
ผลการแข่งขัน
84
33030086
บ้านเรียม
6
8
7
ผลการแข่งขัน
85
33030087
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
7
16
9
ผลการแข่งขัน
86
33030088
ชุมชนบ้านหัวเสือ
17
32
25
ผลการแข่งขัน
87
33030089
สวงษ์พัฒนศึกษา
17
41
28
ผลการแข่งขัน
88
33030090
บ้านห้วยสระภูมิ
8
19
14
ผลการแข่งขัน
89
33030091
บ้านดองดึง
8
13
12
ผลการแข่งขัน
90
33030092
บ้านดินแดง
11
20
14
ผลการแข่งขัน
91
33030093
บ้านสร้างใหญ่
5
22
12
ผลการแข่งขัน
92
33030094
หนองอารีพิทยา
25
50
40
ผลการแข่งขัน
93
33030095
บ้านกันตรวจ
12
27
18
ผลการแข่งขัน
94
33030096
บ้านหนองระเยียว
11
19
15
ผลการแข่งขัน
95
33030097
บ้านตาเจา
8
33
15
ผลการแข่งขัน
96
33030098
บ้านแดง
6
11
9
ผลการแข่งขัน
97
33030099
บ้านคูสี่แจ
5
13
9
ผลการแข่งขัน
98
33030101
บ้านปราสาทเยอ
24
49
37
ผลการแข่งขัน
99
33030102
บ้านหนองพัง
7
13
11
ผลการแข่งขัน
100
33030103
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
24
45
40
ผลการแข่งขัน
101
33030105
บ้านติ้ว
5
15
10
ผลการแข่งขัน
102
33030106
บ้านมะขามภูมิ
8
10
10
ผลการแข่งขัน
103
33030107
บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)
3
6
5
ผลการแข่งขัน
104
33030108
บ้านกระแมด
2
2
2
ผลการแข่งขัน
105
33030109
บ้านโพงกอก
5
7
6
ผลการแข่งขัน
106
33030110
อนุบาลไพรบึง
29
116
59
ผลการแข่งขัน
107
33030111
บ้านสวาย-สนวน
12
14
13
ผลการแข่งขัน
108
33030112
บ้านคอกหนองไพร
7
16
11
ผลการแข่งขัน
109
33030113
บ้านตราด
7
14
11
ผลการแข่งขัน
110
33030114
บ้านพราน
1
1
1
ผลการแข่งขัน
111
33030115
บ้านผือพอก
18
34
30
ผลการแข่งขัน
112
33030116
บ้านสำโรงพลัน
32
65
54
ผลการแข่งขัน
113
33030117
บ้านไม้แก่น
7
23
13
ผลการแข่งขัน
114
33030118
บ้านปุดเนียม
5
8
8
ผลการแข่งขัน
115
33030119
บ้านหัวช้าง
13
19
17
ผลการแข่งขัน
116
33030121
บ้านชำแระ
4
9
6
ผลการแข่งขัน
117
33030122
บ้านตาจวน
6
10
9
ผลการแข่งขัน
118
33030123
บ้านไทร
25
41
39
ผลการแข่งขัน
119
33030124
บ้านสะเดาน้อย
1
1
1
ผลการแข่งขัน
120
33030125
บ้านโป่ง(พบ)
7
9
9
ผลการแข่งขัน
121
33030128
บ้านหนองอิไทย
11
18
15
ผลการแข่งขัน
122
33030129
บ้านอาลัย
12
14
14
ผลการแข่งขัน
123
33030130
บ้านโพนปลัด
11
16
15
ผลการแข่งขัน
124
33030132
บ้านกู่
2
17
6
ผลการแข่งขัน
125
33030133
บ้านไฮน้อย
3
5
5
ผลการแข่งขัน
126
33030134
บ้านกะดึ
11
30
19
ผลการแข่งขัน
127
33030135
บ้านพอก
19
49
28
ผลการแข่งขัน
128
33030136
บ้านเกาะกระโพธิ์
14
33
22
ผลการแข่งขัน
129
33030137
บ้านหนองบัวตาคง
7
12
10
ผลการแข่งขัน
130
33030138
บ้านสามขา
4
8
7
ผลการแข่งขัน
131
33030139
บ้านหว้า
8
25
16
ผลการแข่งขัน
132
33030140
บ้านขามหนองครอง
7
16
11
ผลการแข่งขัน
133
33030141
บ้านหนองคูอาวอย
16
23
23
ผลการแข่งขัน
134
33030142
บ้านดู่
51
180
91
ผลการแข่งขัน
135
33030143
บ้านหนองแวง
30
67
50
ผลการแข่งขัน
136
33030144
บ้านตะเภา
5
9
7
ผลการแข่งขัน
137
33030145
บ้านตูม
9
25
16
ผลการแข่งขัน
138
33030146
บ้านขี้นาค
29
72
42
ผลการแข่งขัน
139
33030147
บ้านบึงกระโพธิ์
11
27
21
ผลการแข่งขัน
140
33030148
อนุบาลปรางค์กู่
18
42
30
ผลการแข่งขัน
141
33030149
บ้านสนาย
8
33
16
ผลการแข่งขัน
142
33030150
บ้านโนนดั่ง
3
15
7
ผลการแข่งขัน
143
33030151
บ้านขามฆ้อง
5
12
8
ผลการแข่งขัน
144
33030152
บ้านโป่ง(ปก)
5
16
8
ผลการแข่งขัน
145
33030153
บ้านไฮ
12
25
18
ผลการแข่งขัน
146
33030154
บ้านโพธิ์สามัคคี
2
7
3
ผลการแข่งขัน
147
33030155
บ้านเหล็ก
29
53
44
ผลการแข่งขัน
148
33030156
บ้านนาวา
9
33
16
ผลการแข่งขัน
149
33030157
บ้านกอกหวาน
12
21
17
ผลการแข่งขัน
150
33030158
บ้านบัลลังก์
10
20
17
ผลการแข่งขัน
151
33030159
บ้านสมอ
22
53
34
ผลการแข่งขัน
152
33030160
บ้านหนองเพดาน
6
10
10
ผลการแข่งขัน
153
33030161
กระต่ายด่อนวิทยา
16
32
22
ผลการแข่งขัน
154
33030162
บ้านดอนหลี่
10
15
15
ผลการแข่งขัน
155
33030163
บ้านกุดปราสาท
15
34
21
ผลการแข่งขัน
156
33030164
บ้านสวายสนิท
13
20
18
ผลการแข่งขัน
157
33030165
บ้านขามทับขอน
23
46
36
ผลการแข่งขัน
158
33030166
บ้านท่าคอยนาง
6
11
8
ผลการแข่งขัน
159
33030167
บ้านสำโรงปราสาท
3
10
5
ผลการแข่งขัน
160
33030168
บ้านตาเปียง
10
24
16
ผลการแข่งขัน
161
33030169
บ้านไฮเลิง
15
33
23
ผลการแข่งขัน
162
33030170
บ้านหว้าน
7
16
14
ผลการแข่งขัน
163
33030171
บ้านขอนแต้
4
10
5
ผลการแข่งขัน
164
33030172
บ้านหนองเชียงทูน
30
52
43
ผลการแข่งขัน
165
33030173
บ้านกำแมด
7
12
11
ผลการแข่งขัน
166
33030174
บ้านศาลา(ปก)
8
24
15
ผลการแข่งขัน
167
33030175
บ้านหนองระนาม
13
20
18
ผลการแข่งขัน
168
33030176
บ้านมัดกานกทาขุมปูน
15
26
20
ผลการแข่งขัน
169
33030177
บ้านหนองคูขาม
4
8
7
ผลการแข่งขัน
170
33030178
บ้านบ่อ
4
8
5
ผลการแข่งขัน
171
33030179
บ้านโคกตาล
24
37
31
ผลการแข่งขัน
172
33030180
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
16
56
31
ผลการแข่งขัน
173
33030181
บ้านศาลา(ภส)
13
24
21
ผลการแข่งขัน
174
33030182
บ้านเรือทองคลองคำ
14
20
16
ผลการแข่งขัน
175
33030183
บ้านนาตราว
25
39
32
ผลการแข่งขัน
176
33030184
บ้านจำปานวง
9
16
15
ผลการแข่งขัน
177
33030185
บ้านแซรสะโบว
42
67
57
ผลการแข่งขัน
178
33030186
บ้านตาโสม
12
19
19
ผลการแข่งขัน
179
33030187
บ้านตะเคียนราม
25
48
40
ผลการแข่งขัน
180
33030188
วนาสวรรค์
11
42
20
ผลการแข่งขัน
181
33030189
บ้านไพรพัฒนา
39
157
81
ผลการแข่งขัน
182
33030190
บ้านแซรไปร
15
40
26
ผลการแข่งขัน
183
33030191
บ้านละลม
38
87
58
ผลการแข่งขัน
184
33030192
บ้านธาตุพิทยาคม
14
40
25
ผลการแข่งขัน
185
33030193
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
3
3
3
ผลการแข่งขัน
186
33030194
บ้านพรหมเจริญ
17
45
29
ผลการแข่งขัน
187
33030195
เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
7
17
13
ผลการแข่งขัน
188
33030196
บ้านทำนบ
14
23
21
ผลการแข่งขัน
189
33030197
บ้านห้วยตามอญ
18
32
27
ผลการแข่งขัน
190
33030198
บ้านพนมชัย
2
8
5
ผลการแข่งขัน
191
33030199
อนุบาลภูสิงห์
19
38
32
ผลการแข่งขัน
192
33030200
บ้านโคกใหญ่
13
39
24
ผลการแข่งขัน
193
33030201
บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
12
18
15
ผลการแข่งขัน
194
33030202
บ้านนกยูง(อสพป.30)
5
10
8
ผลการแข่งขัน
195
33030203
บ้านทุ่งหลวง
14
19
18
ผลการแข่งขัน
196
33030204
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
12
30
19
ผลการแข่งขัน