AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

273

จำนวนกิจกรรม

More info

6556

จำนวนนักเรียน

More info

4484

จำนวนครู

More info

1630

จำนวนกรรมการ

More info

รายการการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมที่แข่ง
1
ภาษาไทย
18
18
2
คณิตศาสตร์
19
19
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
15
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21
20
5
สุขศึกษา และพลศึกษา
8
8
6
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
15
7
ศิลปะ-ดนตรี
51
45
8
ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
10
9
ภาษาต่างประเทศ
17
17
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15
14
11
คอมพิวเตอร์
14
12
12
หุ่นยนต์
8
8
13
การงานอาชีพ
18
18
14
ปฐมวัย
8
8
15
เรียนรวม - ภาษาไทย
17
13
16
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
1
17
เรียนรวม - การงานอาชีพ
12
7
18
เรียนรวม - ศิลปะ
21
15
19
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
20
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
10
7