AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ประกาศและระเบียบการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอน

ประกาศและระเบียบ
การเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
รายการ
Word
PDF
1
ประกาศและระเบียบการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอน
2
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน Word
3
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน Word
4
แบบฟอร์มขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขัน Word