AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

273

จำนวนกิจกรรม

More info

6556

จำนวนนักเรียน

More info

4484

จำนวนครู

More info

1630

จำนวนกรรมการ

More info

กลุ่มโรงเรียน

ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
1
เมืองขุขันธ์
6
147
371
244
2
โคกเพชร ดองกำเม็ด
9
120
287
195
3
ใจดี ห้วยสำราญ
8
102
271
172
4
สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล
9
109
282
184
5
หัวเสือ สำโรงตาเจ็น
9
125
252
185
6
โสน ห้วยใต้
11
148
368
236
7
หนองฉลอง นิคมพัฒนา
6
117
294
188
8
ปรือใหญ่
6
146
383
244
9
ตะเคียน ลมศักดิ์
6
98
193
154
10
จะกง กฤษณา
7
147
371
245
11
กันทราศรีปราสาท
11
159
388
257
12
พิมาย
8
82
203
134
13
ตูม สวาย
7
96
210
148
14
หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท
12
111
243
182
15
สมอ โพธิ์ศรี
8
100
218
152
16
กู่ดู่
12
158
465
288
17
ไพรบึง
11
97
235
158
18
สำโรงพลัน
9
96
185
156
19
ดินแดง โนนปูน
8
86
195
135
20
ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์
7
92
168
141
21
ห้วยติ๊กชู
6
75
154
116
22
ละลม ห้วยตามอญ
8
111
255
181
23
โคกตาลตะเคียนราม
6
98
204
158
24
ภูสิงห์ชายขอบ
6
124
359
230