AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
010
 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
  24  
144
69
2
051
 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
  16  
96
47
3
062
 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
  1  
8
3
4
827
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
  18  
180
53
5
828
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
  19  
188
56
6
829
 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
  8  
80
23
7
830
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6
  1  
3
2
8
831
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
  0  
0
0
9
071
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
  5  
50
15
10
070
 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
  1  
10
3
11
776
 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
  1  
5
2
12
102
 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
  21  
63
42
13
103
 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
  10  
30
19
14
708
 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
  6  
18
12
15
709
 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
  2  
6
4