AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
020
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
  24  
48
47
2
044
 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
  0  
0
0
3
021
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
  17  
34
34
4
002
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
  12  
24
23
5
005
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
  3  
6
5
6
011
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  12  
24
23
7
016
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  11  
22
21
8
017
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  4  
8
7
9
024
 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  23  
46
45
10
025
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
  2  
4
4
11
028
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
  9  
18
17
12
029
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
  5  
10
10
13
848
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ชั้น ม.1-3
  1  
3
2
14
849
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ชั้น ม.4-6
  0  
0
0