AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
243
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
  7  
21
14
2
247
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
  3  
9
6
3
757
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
  6  
18
12
4
758
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
  4  
12
8
5
755
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
  4  
12
8
6
756
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
  2  
6
4
7
250
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
  3  
12
6
8
251
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
  1  
4
2