AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
001
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
  13  
39
26
2
006
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
  5  
15
10
3
003
 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
  8  
24
16
4
004
 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
  3  
9
6
5
012
 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
  5  
30
13
6
013
 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
  5  
29
15
7
018
 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
  8  
24
16
8
019
 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
  2  
6
4
9
022
 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
  13  
39
26
10
023
 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
  9  
27
17
11
026
 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
  6  
18
12
12
027
 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
  2  
6
4
13
734
 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
  8  
24
16
14
034
 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
  2  
6
4
15
048
 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
  3  
9
6
16
050
 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
  2  
6
4
17
067
 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
  7  
21
14
18
068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
  2  
6
4