AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : ปฐมวัย


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
702
 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
  24  
72
47
2
703
 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
  24  
72
48
3
853
บล็อกสร้างสรรค์
  24  
48
47
4
854
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
  24  
48
46
5
855
เกมการศึกษา
  23  
46
45
6
856
โยนรับ ส่งบอล(ชาย หญิง)
  24  
48
46
7
857
เล่านิทานประกอบท่าทาง
  24  
24
24
8
858
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องดิน
  18  
54
36