AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
  23  
23
23
2
123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
  23  
23
23
3
124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
  15  
15
15
4
772
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
  7  
21
14
5
773
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
  2  
6
3
6
774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
  15  
45
30
7
775
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
  6  
18
11
8
129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
  14  
28
27
9
130
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
  6  
12
11
10
132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
  24  
24
24
11
133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
  24  
24
24
12
134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
  17  
17
17
13
789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
  23  
46
44
14
790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
  18  
36
34
15
791
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
  24  
24
24
16
792
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
  17  
17
17
17
820
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
  24  
24
24
18
821
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
  23  
23
23
19
822
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
  14  
14
14