AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
650
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
  2  
2
2
2
651
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
  2  
2
2
3
652
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
  3  
3
3
4
653
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
  3  
3
3
5
654
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
  2  
2
2
6
655
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
  2  
2
2
7
656
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
  3  
3
3
8
657
 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
  0  
0
0
9
658
 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
  0  
0
0
10
659
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
  0  
0
0