AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
  24  
72
45
2
085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
  16  
48
31
3
766
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
  20  
40
40
4
181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
  22  
44
41
5
184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
  24  
48
46
6
190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
  10  
20
20
7
770
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
  8  
16
16
8
090
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
  18  
54
36
9
091
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
  12  
36
24
10
093
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
  5  
15
10
11
094
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
  3  
9
6
12
095
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
  16  
48
32
13
096
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
  7  
21
14
14
099
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
  8  
16
16
15
100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
  5  
10
10