AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
  24  
120
48
2
142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
  24  
120
47
3
143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
  15  
75
28
4
144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
  14  
70
28
5
145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
  14  
70
28
6
146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
  4  
20
8
7
147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
  11  
55
22
8
014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
  3  
15
6
9
149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
  2  
28
8
10
152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
  1  
15
4
11
154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
  21  
21
21
12
155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
  21  
21
21
13
156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
  7  
7
7
14
164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
  24  
48
47
15
165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
  24  
48
47
16
166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
  18  
36
33
17
768
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3
  13  
77
35
18
169
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3
  5  
30
14
19
850
โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4-6
  3  
15
6
20
851
โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1-3
  1  
5
2
21
852
โครงงานประวัติศาสตร์ ชั้น ม.4-6
  0  
0
0