AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
832
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
  18  
18
18
2
833
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
  22  
22
22
3
834
 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
  8  
8
8
4
268
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
  24  
24
24
5
269
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
  24  
24
24
6
271
 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
  14  
14
14
7
721
 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
  8  
8
8
8
300
 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
  10  
10
10
9
307
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
  16  
32
32
10
308
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
  21  
42
42
11
309
 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
  9  
18
18
12
310
 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
  15  
15
15
13
311
 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
  20  
60
40
14
312
 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
  19  
57
36
15
313
 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
  6  
18
12