AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
795
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
  23  
23
23
2
796
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
  11  
11
11
3
800
 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
  22  
22
22
4
801
 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
  15  
15
15
5
835
 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
  13  
13
13
6
836
 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
  6  
6
6
7
813
 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6
  4  
8
8
8
814
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3
  3  
6
5
9
840
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3
  23  
23
23
10
841
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3
  1  
5
2
11
842
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.4-6
  23  
46
43
12
843
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.1-3
  18  
36
34
13
844
พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.4-6
  5  
10
10
14
845
พูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ม.1-3
  3  
6
6
15
846
โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ป.4-6
  2  
6
3
16
847
โครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ม.1-3
  2  
6
4
17
859
การแข่งขันพูดเพื่อาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
  2  
4
4