AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สรุปการลงทะเบียน จำแนกรายโรงเรียน


สรุปการลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
สถานะ
1
บ้านกฤษณา
18
50
30
Print
2
สวัสดีวิทยา
29
68
48
Print
3
บ้านป่าใต้
21
66
39
Print
4
บ้านกันทรารมย์
14
45
26
Print
5
บ้านโคกสูง
34
77
58
Print
6
บ้านระกา
38
74
57
Print
7
บ้านโคกเพชร
3
5
3
Print
8
บ้านเปี่ยมตะลวก
4
9
7
Print
9
บ้านภูมิศาลา
19
71
32
Print
10
บ้านเสลาสุขเกษม
6
15
9
Print
11
บ้านปะอุง
11
35
20
Print
12
บ้านเค็ง
15
53
29
Print
13
บ้านตาสุด
19
38
26
Print
14
จะกงวิทยา
37
61
53
Print
15
บ้านใจดี
11
42
21
Print
16
บ้านทะลอก
11
33
19
Print
17
บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
14
17
17
Print
18
บ้านอังกุล
23
46
32
Print
19
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
13
23
20
Print
20
บ้านตรางสวาย
23
51
37
Print
21
บ้านดองกำเม็ด
6
9
6
Print
22
บ้านกันจาน
16
30
24
Print
23
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
25
64
43
Print
24
บ้านกะกำ
22
36
32
Print
25
บ้านบัวบก
7
9
9
Print
26
บ้านตาอุด
21
49
34
Print
27
บ้านปราสาทกวางขาว
25
63
46
Print
28
นิคม ๑
14
26
21
Print
29
นิคม ๒(ต.ช.ด.สงเคราะห์)
5
18
9
Print
30
บ้านปราสาท
43
110
64
Print
31
บ้านหนองสะแกสน
5
9
8
Print
32
บ้านบ่อทอง
4
8
6
Print
33
บ้านสกุล
5
9
7
Print
34
บ้านคลองเพชรสวาย
2
4
3
Print
35
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
17
43
28
Print
36
บ้านปรือคัน
39
89
61
Print
37
บ้านปรือใหญ่
47
148
88
Print
38
บ้านมะขาม
32
85
47
Print
39
บ้านหลัก
7
14
10
Print
40
บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
16
33
26
Print
41
ทับทิมสยาม ๐๖
7
14
12
Print
42
บ้านทุ่งศักดิ์
18
33
28
Print
43
บ้านหนองกาด
5
9
8
Print
44
บ้านจันลม
21
42
34
Print
45
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
18
29
28
Print
46
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
9
29
15
Print
47
บ้านละเบิกตาฮีง
12
25
17
Print
48
บ้านคล้อโคกกว้าง
8
21
13
Print
49
ศรีสะอาดวิทยาคม
19
36
30
Print
50
บ้านตะเคียนบังอีง
8
26
14
Print
51
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
3
21
7
Print
52
บ้านสะเดาใหญ่
31
102
61
Print
53
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
5
7
6
Print
54
บ้านเขวิก
4
8
6
Print
55
บ้านโพง
6
12
10
Print
56
บ้านสระบานสามัคคี
5
8
7
Print
57
บ้านสำโรงตาเจ็น
48
72
62
Print
58
บ้านศาลาประปุน
8
13
12
Print
59
บ้านโนนดู่
13
44
24
Print
60
บ้านเริงรมย์
2
7
4
Print
61
บ้านโสน
10
32
18
Print
62
บ้านอาวอย
24
57
40
Print
63
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
11
20
13
Print
64
บ้านสวาย
19
30
26
Print
65
บ้านหนองคล้า
9
53
20
Print
66
บ้านคำเผือ
1
1
1
Print
67
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
34
58
52
Print
68
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
56
153
87
Print
69
นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์)
9
17
12
Print
70
บ้านตรอย
8
17
13
Print
71
บ้านตาดม
2
2
2
Print
72
บ้านสมบูรณ์
7
8
8
Print
73
บ้านกันแตสระรุน
1
3
2
Print
74
บ้านแขว
30
104
54
Print
75
บ้านคะนาสามัคคี
5
13
9
Print
76
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
2
4
3
Print
77
บ้านแทรง
32
102
60
Print
78
บ้านนาก๊อก
6
14
11
Print
79
อนุบาลศรีประชานุกูล
49
114
79
Print
80
ขุขันธ์วิทยา
38
88
60
Print
81
บ้านชำแระกลาง
41
99
61
Print
82
บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
11
34
20
Print
83
วัดเขียน
9
28
17
Print
84
บ้านเรียม
6
8
7
Print
85
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
7
16
9
Print
86
ชุมชนบ้านหัวเสือ
17
32
25
Print
87
สวงษ์พัฒนศึกษา
17
41
28
Print
88
บ้านห้วยสระภูมิ
8
19
14
Print
89
บ้านดองดึง
8
13
12
Print
90
บ้านดินแดง
11
20
14
Print
91
บ้านสร้างใหญ่
5
22
12
Print
92
หนองอารีพิทยา
25
50
40
Print
93
บ้านกันตรวจ
12
27
18
Print
94
บ้านหนองระเยียว
11
19
15
Print
95
บ้านตาเจา
8
33
15
Print
96
บ้านแดง
6
11
9
Print
97
บ้านคูสี่แจ
5
13
9
Print
98
บ้านปราสาทเยอ
24
49
37
Print
99
บ้านหนองพัง
7
13
11
Print
100
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
24
45
40
Print
101
บ้านติ้ว
5
15
10
Print
102
บ้านมะขามภูมิ
8
10
10
Print
103
บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)
3
6
5
Print
104
บ้านกระแมด
2
2
2
Print
105
บ้านโพงกอก
5
7
6
Print
106
อนุบาลไพรบึง
29
116
59
Print
107
บ้านสวาย-สนวน
12
14
13
Print
108
บ้านคอกหนองไพร
7
16
11
Print
109
บ้านตราด
7
14
11
Print
110
บ้านพราน
1
1
1
Print
111
บ้านผือพอก
18
34
30
Print
112
บ้านสำโรงพลัน
32
65
54
Print
113
บ้านไม้แก่น
7
23
13
Print
114
บ้านปุดเนียม
5
8
8
Print
115
บ้านหัวช้าง
13
19
17
Print
116
บ้านชำแระ
4
9
6
Print
117
บ้านตาจวน
6
10
9
Print
118
บ้านไทร
25
41
39
Print
119
บ้านสะเดาน้อย
1
1
1
Print
120
บ้านโป่ง(พบ)
7
9
9
Print
121
บ้านหนองอิไทย
11
18
15
Print
122
บ้านอาลัย
12
14
14
Print
123
บ้านโพนปลัด
11
16
15
Print
124
บ้านกู่
2
17
6
Print
125
บ้านไฮน้อย
3
5
5
Print
126
บ้านกะดึ
11
30
19
Print
127
บ้านพอก
19
49
28
Print
128
บ้านเกาะกระโพธิ์
14
33
22
Print
129
บ้านหนองบัวตาคง
7
12
10
Print
130
บ้านสามขา
4
8
7
Print
131
บ้านหว้า
8
25
16
Print
132
บ้านขามหนองครอง
7
16
11
Print
133
บ้านหนองคูอาวอย
16
23
23
Print
134
บ้านดู่
51
180
91
Print
135
บ้านหนองแวง
30
67
50
Print
136
บ้านตะเภา
5
9
7
Print
137
บ้านตูม
9
25
16
Print
138
บ้านขี้นาค
29
72
42
Print
139
บ้านบึงกระโพธิ์
11
27
21
Print
140
อนุบาลปรางค์กู่
18
42
30
Print
141
บ้านสนาย
8
33
16
Print
142
บ้านโนนดั่ง
3
15
7
Print
143
บ้านขามฆ้อง
5
12
8
Print
144
บ้านโป่ง(ปก)
5
16
8
Print
145
บ้านไฮ
12
25
18
Print
146
บ้านโพธิ์สามัคคี
2
7
3
Print
147
บ้านเหล็ก
29
53
44
Print
148
บ้านนาวา
9
33
16
Print
149
บ้านกอกหวาน
12
21
17
Print
150
บ้านบัลลังก์
10
20
17
Print
151
บ้านสมอ
22
53
34
Print
152
บ้านหนองเพดาน
6
10
10
Print
153
กระต่ายด่อนวิทยา
16
32
22
Print
154
บ้านดอนหลี่
10
15
15
Print
155
บ้านกุดปราสาท
15
34
21
Print
156
บ้านสวายสนิท
13
20
18
Print
157
บ้านขามทับขอน
23
46
36
Print
158
บ้านท่าคอยนาง
6
11
8
Print
159
บ้านสำโรงปราสาท
3
10
5
Print
160
บ้านตาเปียง
10
24
16
Print
161
บ้านไฮเลิง
15
33
23
Print
162
บ้านหว้าน
7
16
14
Print
163
บ้านขอนแต้
4
10
5
Print
164
บ้านหนองเชียงทูน
30
52
43
Print
165
บ้านกำแมด
7
12
11
Print
166
บ้านศาลา(ปก)
8
24
15
Print
167
บ้านหนองระนาม
13
20
18
Print
168
บ้านมัดกานกทาขุมปูน
15
26
20
Print
169
บ้านหนองคูขาม
4
8
7
Print
170
บ้านบ่อ
4
8
5
Print
171
บ้านโคกตาล
24
37
31
Print
172
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
16
56
31
Print
173
บ้านศาลา(ภส)
13
24
21
Print
174
บ้านเรือทองคลองคำ
14
20
16
Print
175
บ้านนาตราว
25
39
32
Print
176
บ้านจำปานวง
9
16
15
Print
177
บ้านแซรสะโบว
42
67
57
Print
178
บ้านตาโสม
12
19
19
Print
179
บ้านตะเคียนราม
25
48
40
Print
180
วนาสวรรค์
11
42
20
Print
181
บ้านไพรพัฒนา
39
157
81
Print
182
บ้านแซรไปร
15
40
26
Print
183
บ้านละลม
38
87
58
Print
184
บ้านธาตุพิทยาคม
14
40
25
Print
185
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
3
3
3
Print
186
บ้านพรหมเจริญ
17
45
29
Print
187
เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
7
17
13
Print
188
บ้านทำนบ
14
23
21
Print
189
บ้านห้วยตามอญ
18
32
27
Print
190
บ้านพนมชัย
2
8
5
Print
191
อนุบาลภูสิงห์
19
38
32
Print
192
บ้านโคกใหญ่
13
39
24
Print
193
บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
12
18
15
Print
194
บ้านนกยูง(อสพป.30)
5
10
8
Print
195
บ้านทุ่งหลวง
14
19
18
Print
196
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
12
30
19
Print